Dzisiaj rano – tj. 9 marca 2020 r. – przekazaliśmy Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkom Sejmu i Senatu oraz właściwym ministrom stanowisko związku pracodawców Transport i Logistyka Polska w sprawie sytuacji kryzysowej wywołanej wirusem COVID-19. W stanowisku przedstawiliśmy propozycje konkretnych działań, których podjęcia oczekujemy od władz państwowych.

Część z tych działań ma charakter międzynarodowy. Oczekujemy od Rządu rozpoczęcia rozmów z przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach specjalnego zespołu Komisji Europejskiej do spraw zwalczania wirusa COVID-19 (European coronavirus response team) w celu:

  • wypracowania jednolitych przepisów w całej Unii, które ograniczyłyby odpowiedzialność ustawową i umowną przewoźników drogowych, operatorów transportu i spedytorów z tytułu niezrealizowanych z powodu rozprzestrzeniania się wirusa umów przewozu,
  • udzielenia pomocy finansowej dla przedsiębiorców w branży transportu z funduszy Unii Europejskiej,
  • zwolnienia wszelkich świadczeń krajowych wypłacanych w państwach członkowskich Unii w związku z sytuacją kryzysową z ograniczeń dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Z tymi postulatami TLP zwróciło się także bezpośrednio do Komisji Europejskiej.

Naszym zdaniem Rząd powinien podjąć także rozmowy z państwami nieunijnymi, do których jeżdżą nasi przewoźnicy. Tam także oczekujemy wzajemnych regulacji ograniczających odpowiedzialność przedsiębiorców za niewykonane ze względu na epidemię przewozy.

W krajowych regulacjach zaproponowaliśmy wprowadzenie możliwości czasowego zwolnienia przez pracodawcę kierowcy z obowiązku świadczenia pracy, bez jego zgody albo wprowadzenie możliwości jednostronnego czasowego zawieszenia umowy o pracę przez pracodawcę. Wynagrodzenie lub świadczenia za ten okres powinny być sfinansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który opłacają pracodawcy, a także zwolnione z podstawy wymiary składek i podatku dochodowego.

W przypadku skierowania naszego pracownika  na kwarantannę w związku z koronawirusem, ciężar finansowania świadczeń przysługujących pracownikowi w tym okresie powinien obciążać budżet państwa lub wspomniany Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W celu utrzymania ciągłości przewozów pasażerskich realizowanych na regularnych liniach komunikacyjnych przy znacznie zmniejszonym popycie na te usługi proponujemy czasowe:

  • wprowadzenie w tych przewozach stawki zerowej podatku VAT;
  • zniesienie obowiązku rozpoczęcia przewozów w ciągu 3 miesięcy od otrzymania zezwolenia;
  • nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom o zmianie zezwolenia, aby przewoźnicy mieli możliwość szybkiej zmiany zezwoleniem by dynamicznie dostosowywać ofertę do zmian popytu.

 

W ramach działań krajowych zaproponowaliśmy także abolicję (zniesienie ścigania) naruszeń popełnionych na skutek jakichkolwiek zdarzeń związanych z epidemią koronawirusa w zakresie:

  • czasu prowadzenia pojazdu, obowiązujących przerw i odpoczynkach,
  • maksymalnego czasu przewozu zwierząt,
  • warunków określonych w zezwoleniu na regularne linie komunikacyjne w zakresie dni, godzin odjazdu i przyjazdu, ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków.

 

Rząd powinien naszym zdaniem wypracować w rozmowach z branżą transportową, ubezpieczycielami oraz podmiotami współfinansującymi przewoźników drogowych (pożyczki, spłaty leasingu) krajowe rozwiązania umożliwiające odroczoną spłatę zobowiązań albo czasowe ich współfinansowanie przez budżet państwa w granicach dopuszczonych przez prawo europejskie i krajowe.

Całe stanowisko Transportu i Logistyka Polska znajdziecie tutaj.

 

Opracował:
Maciej Wroński
Prezes TLP

 

źródło. zdj. pixabay