Poniżej przedstawiamy podsumowanie informacji na temat ograniczeń w przekraczaniu europejskich granic oraz związanych z tym obowiązków. Informacje pozyskaliśmy ze źródeł własnych oraz od zaprzyjaźnionych organizacji przewoźników z innych państw europejskich, z którymi w obliczu tak wielkiego wyzwania ściśle wzajemnie współpracujemy. Staramy się by były one jak najbardziej aktualne, lecz należy mieć na względzie dużą dynamikę zmian. Niektóre informację będą już jutro wymagały aktualizacji.

Zwracamy uwagę na zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z 14 marca br. Czytaj tutaj >>

STAN NA DZIEŃ 16 MARCA 2020 r.

POLSKA

Od 15 marca (od północy) obowiązują ograniczenia w przekraczaniu granicy przez cudzoziemców na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Poniżej podsumowanie najważniejszych informacji.

Kto może wjechać do Polski?

 • obywatele RP;
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod ich stałą opieką;
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
 • dyplomaci, osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy w Polsce, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Kto podlega kwarantannie?

Każdy przekraczający granicę w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem osób zwolnionych.

Kto jest zwolniony z odbycia 14-dniowej obowiązkowej kwarantanny?

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy wyłącznie kierowców, którzy prowadzą pojazd samochodowy służący do przewozu towarów, zaś wykonywany przejazd bezpośrednio wiąże się z faktycznym przewozem lub dojazdem w celu załadunku wyżej wymienionych towarów.

Kierowcy zawodowi wracający do Polski samochodem osobowym np. w celu odebrania w kraju odpoczynku tygodniowego, nie są zwolnieni z odbycia kwarantanny!

Zwolnienie z kwarantanny dotyczy również kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy inna osoba można zostać zwolniona z obowiązku kwarantanny albo skrócić jej czas?

Tak. Tylko decyzją inspektora sanitarnego w uzasadnionych przypadkach.

Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma być odbywana obowiązkowa kwarantanna, w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia może być zwolniony z kwarantanny.

Jak wygląda sytuacja w innych państwach europejskich?

NIEMCY

Zamknięcie granic z Francją, Austrią, Danią i Luksemburgiem od poniedziałku 8.00, brak wpływu na transport międzynarodowy towarów. Zwracamy uwagę, że część landów zliberalizowała przepisy o weekendowych ograniczeniach. Można oczekiwać dłuższych kolejek na przejściach granicznych.

FRANCJA

Rząd francuski ogłosił 3 stadium zagrożenia ograniczając zasadniczo możliwość poruszania się ludności. Nie ma to wpływu na międzynarodowy przewóz towarów.

HISZPANIA

Rząd ogłosił drastyczne ograniczenia w możliwości poruszania się ludności. Nie ma to wpływu na międzynarodowy przewóz towarów. Czekamy jednak na szczegóły. Zliberalizowano przestrzeganie przepisów rozporządzenia UE 561/2009.

UKRAINA

Z uwagi na ograniczoną liczbę otwartych przejść granicznych z uwagi na nowe, czasowe, przepisy polskie, można oczekiwać dłuższego czasu oczekiwania na granicy.

LITWA

Z 15 na 16 marca 2020 wprowadza analogiczne zmiany jak w Polsce. Bez zmian dla transportu międzynarodowego towarów – kierowcy prowadzący pojazd mogą się poruszać.

Włochy – Poziom ryzyka 3. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. W innych krajach mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące transportu z północnych Włoch. W niektórych przypadkach potrzebny jest certyfikat zdrowia.

Nowość: problemy dla kierowców chcących opuścić Włochy przez Słowenię. W ciągu kilku godzin będzie korytarz. Włochy – Słowenia – Chorwacja – Serbia – Bułgaria – Turcja. Potwierdzone przez Ministerstwo Transportu w Bułgarii.

SŁOWENIA

Zamknięte granice od strony Włoch. Nie jest przepuszczany nawet tranzyt. Dopuszczany transport żywności, leków i pomoc humanitarna. Sytuacja dynamiczna.

CHORWACJA

Ograniczenia na granicach. Kierowcy przyjeżdzający z Włoch albo innych rejonów najbardziej objętych koronawirusem poddawani są obowiązkowej 14 dniowej kwarantannie albo odsyłani z granicy.

AUSTRIA

Poziom ryzyka 2. Przewoźnicy pochodzący z Włoch podlegają ograniczeniom. W bramach granicznych są linie pojazdów. Organy mogą wprowadzić w życie dalsze ograniczenia. Pomiar temperatury.

ALBANIA    

Poziom ryzyka 1. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu.

BELGIA    

Poziom ryzyka 1. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu.

BUŁGARIA

Poziom ryzyka 2. Stan wyjątkowy. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu.

GRECJA

Poziom ryzyka 2. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. Promy nadal działają.

Nowość: Urząd celny Evzoni na przejściu granicznym grecko-północno-macedońskim (Evzoni-Bogorodica) ogłosił, że od poniedziałku 16.03.20. Ruch ciężarówek (w obu kierunkach wjazd / wyjazd) nie będzie dozwolony od 22:00 do 06:00.

Środek będzie obowiązywał do odwołania, z powodu nadzwyczajnych środków podjętych przez rząd grecki przeciwko COVID-19.

MACEDONIA

Otwarte tylko przejścia w Bogorodica, Kafasan, Tabanovce, Deve Bair, Blace. Bez ograniczeń dot. transportu towarów. W Macedonii zgodnie z zaleceniem rządu wszyscy przybywający z krytycznych miejsc podlegają 14-dniowej kwarantannie.

RUMUNIA

Poziom ryzyka 2. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. Wszystkie przewozy z północnych Włoch są niedozwolone. 14 dni na okres kwarantanny.

SŁOWACJA

Poziom ryzyka 2. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. Granica zamknięta tylko dla pasażerów.

SERBIA

Poziom ryzyka 2. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. Tranzyt jest otwarty.

Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących transportu, ale tranzyt jest ograniczony z okresem 12 godzin na wyjazd!

TURCJA

Poziom ryzyka 2. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. Linia przedsiębiorstwa transportowego na bułgarsko-tureckiej bramie granicznej.

WĘGRY

Poziom ryzyka 2. Autobusy przewożące pasażerów z terytorium Republiki Włoskiej, Chin, Korei, Iranu i Izraela (od 14 marca) oraz w ruchu pasażerskim (samochodem) obywatele niebędący Węgrami nie mogą wjechać na Węgry. Obywatele węgierscy pochodzący z tych krajów podlegają w dniu 14 dni krajowej kwarantannie przy wjeździe (w tym węgierscy kierowcy ciężarówek), cudzoziemcy nie mogą wjeżdżać z tych krajów.

Jednak zagraniczni kierowcy podróżujący w ruchu towarowym mogą wjechać. W ich przypadku dokładna procedura nie jest jeszcze znana, a węgierski personel operacyjny nie odpowiedział jeszcze na pytanie, czy podlegają kontrolom zdrowotnym, czy podlegają ograniczeniom zdrowotnym, takim jak osoby podróżujące samochodami osobowymi lub węgierskimi kierowcami ciężarówek. Z naszego doświadczenia wynika, że ​​mogą oni przejść kontrolę zdrowia na granicy (sprawdzenie gorączki).

Dlatego nie ma ograniczeń w transporcie towarów (interesujące: zagraniczni przewoźnicy mają pozwolenie na tranzyt, nawet jeśli pochodzą z Włoch lub z Włoch.

Zamknięte przejścia graniczne:

 • Przejście węgiersko-rumuńskie Turnu, Sacuieni, Salonta i Valea lui Mihai • na granicy węgiersko-serbskiej: Hadikfalva, Bajmok, Ásotthalom, autostrada Horgos, Tiszasziget, Kübekháza.

Ograniczenia na granicy węgiersko-słowackiej:

 • W okręgu Nógrád tylko ruch towarowy i obywatele ze słowackim adresem mogą wjechać na terytorium Słowacji główną drogą 2 w Parassapuszta, drogą 22 w Balassagyarmat i drogą nr 21 w Somoskőújfalu. • W powiecie Peszt pojazdy są zawracane z drogi 12111 jadącej od granicy węgiersko-słowackiej.
 • W gminie Komárom-Esztergom, w Komáromie na głównej drodze 13 mogą przebywać wyłącznie obywatele Słowacji.
 • W gminie Győr-Moson-Sopron dostęp do autostrady M15 w miejscowości Rajka jest ograniczony samochodem prywatnym dla obywateli Słowacji. Ukierunkowany transport towarów jest dozwolony po losowej kontroli bezpieczeństwa. Jednak ruch tranzytowy jest odrzucany i cofany.
 • Na głównej drodze nr 14 w Vámosabad, przy pierwszej opcji powrotu, słowacka policja zatrzymuje wszystkich, według ich funkcjonariuszy na miejscu tylko osoby wyglądające zdrowo i obywatele UE mogą powrócić na Słowację po przesłuchaniu, a wszyscy inni się odwracają plecy. Nie rozróżnia się ruchu towarowego lub pasażerskiego, procedura jest taka sama.
 • Na głównej drodze nr 15 w Rajce tylko ruch towarowy oraz obywatele ze słowackim adresem mogą wjechać na terytorium Słowacji.
 • W powiecie Borsod-Abauj-Zemplen, w porozumieniu ze stroną słowacką, małe granice są fizycznie zamknięte.


CZECHY

Poziom ryzyka 2. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. Granica zamknięta tylko dla pasażerów.

Ostatnie zmiany w Republice Czeskiej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 – czeskie władze ogłosiły stan wyjątkowy na dzień 12 marca 2020 r., Godz. 14:00 i przyjęły szereg środków dotyczących międzynarodowego transportu autobusowego, międzynarodowego kolejowego transportu pasażerskiego oraz międzynarodowego transportu pasażerskiego śródlądowymi drogami wodnymi. Obejmuje to również tymczasowe środki, które wygasną 16 marca (0:00), kiedy zacznie obowiązywać ogólny zakaz podróżowania do i z Czech.

Tymczasowe środki dotyczące międzynarodowego transportu pasażerskiego są następujące:

 • Od 14 marca (0:00) wszystkie międzynarodowe regularne przewozy autobusowe pojazdami o pojemności przekraczającej 9 pasażerów oraz wszystkie międzynarodowe kolejowe i międzynarodowe żeglugi śródlądowe (ograniczone na Łabie na granicy czesko-niemieckiej) transport do i z Czech Republika jest zabroniona.
 • Międzynarodowy specjalny / okazjonalny transport autobusowy (powyżej 9 pasażerów) może być obsługiwany w celu transportu obywateli Republiki Czeskiej i cudzoziemców z pobytem czasowym przekraczającym 90 dni lub ze stałym pobytem w Republice Czeskiej z zagranicy do Czech.
 • Podobnie cudzoziemcy będą mogli opuścić Czechy korzystając ze specjalnego / okazjonalnego międzynarodowego drogowego transportu pasażerskiego pojazdami o pojemności przekraczającej 9 pasażerów.
 • Przewoźnicy działający w międzynarodowym drogowym i kolejowym transporcie pasażerskim i mający miejsce zamieszkania zarówno w Czechach, jak i za granicą mogą przewozić puste autobusy, pociągi i jednostki pływające bez pasażerów do / z Czech.

Międzynarodowe przewozy drogowe i kolejowy transport towarowy pozostają na razie bez ograniczeń, ale istnieją wyznaczone przejścia graniczne z Niemcami (7 punktów) i Austrią (4 punkty), w których pojazdy mogą wjechać lub wyjechać z Republiki Czeskiej.

CZARNOGÓRA

Istnieją specjalne ograniczenia dotyczące transportu. Wszyscy zagraniczni kierowcy ze stref ryzyka, którzy próbują wjechać do Czarnogóry, z wyjątkiem kierowców w tranzycie, zostaną wysłani do obowiązkowej kwarantanny w Chorwacji na okres kolejnych 14 dni.

ROSJA I NORWEGIA – granice zamknięte, bez wpływu na transport drogowy.

Aktualizacja informacji na bieżąco dla członków TLP na wewnętrznej platformie komunikacyjnej. Przejdź do strefy członkowskiej TLP klikając tutaj.

 

Opracowała:
Joanna Jasiewicz