KOMISJA EUROPEJSKA UPOMINA POLSKĘ

KOMISJA EUROPEJSKA UPOMINA POLSKĘ

Komisja Europejska wystąpiła dzisiaj do władz polskich o wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 5 października 2016 r. (sprawa C-23/16), który stwierdzał, że nie wdrażając Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że założony w rozporządzeniu 1071/2009 termin na stworzenie rejestrów krajowych i podłączenia ich do ogólnoeuropejskiej sieci upłyną z końcem 2012 r. W rejestrze powinny znaleźć się m.in. informacje dotyczące posiadanych przez przedsiębiorcę oraz popełnionych naruszeń, które mogłyby być lepiej wymieniane pomiędzy państwami członkowskimi.

Polska w dalszym ciągu nie posiada Rejestru, co w opinii Komisji stanowi niewykonanie wyroku Trybunału, dlatego wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia i podjęcia niezwłocznych działań. Władze będą miały dwa miesiące na poinformowanie Komisji o podjętych krokach, jeśli Komisja uzna je za niewystarczające może ponownie skierować sprawę do Trybunału wnioskując o nałożenie na Polskę kary pieniężnej.

Poza Polską, podobne wezwania w sprawie rejestru zostały dzisiaj wystosowane również do Portugalii i Luksemburga.

Pełny komunikat KE w tej sprawie:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1054_en.htm

Opracowała:

Beata Gorczyca

Translate »