Zespół TLP

  • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" z siedzibą w Warszawie, posiadający adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000521362, NIP: 7010437765, dalej jako „Administrator”.
  • 2. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu realizacji działalności statutowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przepisów prawa), umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), dochodzenia zapłaty, obsługi zapytań i profilowania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli tzw. uzasadnionego interesu administratora), czy przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody podmiotu danych).
  • 3. Państwa dane mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów), partnerom biznesowym (podmiotom wspierającym naszą działalność) i podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę doradczą.
  • 4. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane te będziemy wykorzystywać do czasu jej cofnięcia. Przez okres 3 lat liczonych od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych możemy przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych, chyba że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres.
  • 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • 7. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
  • 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Translate »