Problemy, z którymi mierzy się branża transportowa w związku ze światową pandemią koronawirusa narastają. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami naszej drugiej ankiety dla branży transportowej, stworzonej wspólnie przez Transport i Logistyka PolskaTruckFocus

Nasza ankieta miała na celu określenie skali aktualnych problemów branży. Została skierowana do właścicieli firm transportowych oraz kierowców zawodowych. Jej wyniki oraz ich porównanie do rezultatów poprzedniej ankiety (tutaj), przeprowadzonej w początkowym etapie pandemicznego kryzysu, można znaleźć poniżej.

Wyniki ankiety dla właścicieli firm transportowych

Większość firm transportowych, które w pierwszej ankiecie zadeklarowały zawieszenie działalności, ponownie wróciła do działania. Wskaźnik zawieszonych firm znacznie zmalał, z drugiej jednak strony, mocno spadła także liczba firm nie odczuwających skutków kryzysu.

W porównaniu do naszej pierwszej ankiety, przeprowadzonej na początku kryzysu, spadła liczba firm, które utrzymały działalność na poziomie sprzed pandemii. Obecnie zadeklarowało to tylko 4,9% badanych (poprzednio 13,7%). Do niemal połowy wzrosła liczba firm, których działalność została ograniczona w znacznym stopniu.

Firmy, w większości przypadków nie mają dużych problemów z pracownikami. Co ciekawe, żadna z firm biorących udział w badaniu nie zadeklarowała bardzo dużego stopnia problemów w tym temacie. W poprzedniej edycji ankiety było to aż ponad 10%. Wnioskować można zatem, że kierowcy (i inni pracownicy) początkowo przestraszeni wizją pandemii, postanowili jednak nie rezygnować z pracy. Bardziej pesymistyczna interpretacja wskazuje na możliwość redukowania zatrudnienia przez firmy – w tym scenariuszu, przypadki odmowy pracy przez pracowników nie byłyby szczególnie bolesne dla przedsiębiorców.

Zdecydowana większość (95,1%) firm biorących udział w naszej ankiecie, zadbała o środki ochrony osobistej dla pracowników. Najczęściej wprowadzanym działaniem ochronnym są środki takie jak maseczki i rękawiczki, wprowadziło je ponad 90% firm. 4 na 5 firm posiada środki dezynfekcyjne w każdym dziale firmy. Więcej niż co trzecia firma wprowadziła home office dla przynajmniej części swoich pracowników.

Coraz więcej firm w czarnych barwach widzi kolejne miesiące swojej działalności. Bardzo duży spadek usług prognozuje ponad 40% firm (poprzednio 39,3%), ale znacznie wzrosła liczba firm spodziewających się znacznego spadku (51,7% poprzednio 41,7%). Wśród właścicieli firm nie ma już optymistów, liczących na wzrost poziomu usług.

Choć liczba firm, których działalność pozostaje zawieszona spadła, nadal duża część pojazdów ciężarowych nie jest eksploatowana. Co trzecia firma deklaruje, że w jej przypadku niewykorzystywanych jest od 5 do 20% pojazdów. Więcej niż 60% pojazdów pozostaje na parkingach ponad 18% firm.

Na początku kryzysu, ponad 8% firm nie doświadczało problemów z brakiem zleceń przewozowych, a w przypadku 20% były to niewielkie problemy. Obecnie te liczby uległy znacznemu obniżeniu. Niemal cała branża deklaruje wzrost problemów ze zleceniami.

Podobnie jak w marcu, także w kwietniu przychody znacznej części firm transportowych w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, wyraźnie spadły. W porównaniu do marca, o ponad 5% uszczupliła się liczba firm deklarujących brak spadków.

Tylko niespełna 5% firm nie zamierza podjąć działań antykryzysowych. Dla większości, działania te skupią się na ograniczaniu inwestycji lub redukowaniu płac pracowników. W porównaniu do ankiety z początku kryzysu, o ponad 10% wzrosła liczba firm, planujących zaciąganie kredytów. Na początku tylko co trzecia firma planowała redukcję wynagrodzeń. Obecnie jest to już prawie 60%.

Co piąta firma dokonała już redukcji zatrudnienia. Drugie tyle, rozważa takie działanie obecnie. Kolejnych 18% jest blisko takiej decyzji, zrobi to, jeżeli kryzys potrwa jeszcze miesiąc. Choć nadal nie brakuje niezdecydowanych, w porównaniu do pierwszej ankiety, widać wyraźnie, że perspektywa masowych zwolnień w branży jest coraz bardziej widoczna na horyzoncie.

W poprzedniej edycji ankiety pytaliśmy przedsiębiorców o ocenę Tarczy Antykryzysowej 2.0. Została ona oceniona dość chłodno. W przypadku Tarczy 3.0, opinie są już lepsze, większość przedsiębiorców uważa, że skorzysta z rządowych rozwiązań. Najczęściej jednak, w stopniu umiarkowanym.

Ostatnie pytanie w ankiecie dotyczyło perspektyw dla transportu po odmrożeniu gospodarki. Większość badanych przewiduje raczej negatywny scenariusz dla rynku. Tylko kilkanaście procent liczy na wzrost zapotrzebowania na transport jeszcze w 2020 r.

 

Wyniki ankiety dla kierowców zawodowych

Kierowcy w mniejszym stopniu niż na początku pandemii odczuwają zagrożenie, podczas wykonywania swoich obowiązków. Pracują, choć duża część z nich musiała zgodzić się na obniżkę wynagrodzeń. Kliknij po szczegółowe wyniki ankiety.

W naszej pierwszej ankiecie, przeprowadzonej w pierwszych tygodniach zagrożenia epidemicznego, aż 69,4% kierowców przyznało, że w stopniu znacznym lub bardzo znacznym odczuwa zagrożenie podczas wykonywania swoich obowiązków. Obecnie sytuacja ta uległa zmianie. Być może ze względu na środki bezpieczeństwa wdrożone przez firmy, poważne zagrożenie czuje tylko 29,1% badanych. O ponad 10% wzrosła także liczba kierowców, którzy w ogóle nie odczuwają zagrożenia.

Kierowcy mogli ocenić jakość działań ochronnych / profilaktycznych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa, które wprowadzono w ich firmach w skali od 1 do 10 (1 – bardzo źle, 10 – bardzo dobrze). Wskazania w wielu wypadkach były skrajnie różne, ale uśredniony rezultat to 5,27.
Kierowcy potwierdzili deklaracje właścicieli firm transportowych, którzy w dedykowanej im ankiecie przyznali, że obecnie w niewielkim stopniu borykają się z problemem braku pracowników z powodu pandemii. Co więcej, zdaniem kierowców, zdecydowana większość firm w ogóle nie odczuwa podobnych problemów.

Kierowcy patrzą na rynek transportowy z nieco innej perspektywy niż ich pracodawcy. Przewidują oni spadek liczby usług świadczonych przez ich firmy, ale w odróżnieniu od pracodawców, w większości nie uważają go za bardzo poważny. Co jednak ciekawe, niemal co trzeci kierowca wskazał, że liczba usług wykonywanych przez jego firmę pozostanie na takim samym poziomie jak przed kryzysem lub wzrośnie. Podobne odpowiedzi wskazało zaledwie 1,7% właścicieli firm.

Kierowcy zauważają także problemy z brakiem zleceń przewozowych, inaczej jednak niż właściciele firm szacują ich skalę. Tylko co dziesiąty pracodawca uznał, że nie dostrzega problemu z brakiem zleceń lub dostrzega go w niewielkim stopniu. W opinii kierowców w takiej sytuacji jest ponad 62% ich pracodawców.

Obniżenia wynagrodzeń kierowców, zdaniem samych zainteresowanych, dokonała dotychczas mniej niż jedna trzecia firm. W większości przypadków, kierowcy deklarują, że ich wynagrodzenia – przynajmniej w najbliższym czasie nie będą obniżane.