Od dzisiaj obowiązuje opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 27 grudnia 2022 r., poz. 2760).

Zgodnie z tym rozporządzeniem w okresie do dnia 31 marca 2023 r. cudzoziemcy będący obywatelami Republiki Białorusi i Ukrainy i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wizy krajowej w celach i przypadkach określonych w rozporządzeniu. Dotyczy to m.in. kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym lub niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej przebywają na terytorium RP legalnie oraz którzy posiadają obywatelstwo Republiki Białorusi lub Ukrainy.

Tekst rozporządzenia

Opracowała Katarzyna Piechowska-Strumik