Sejm zajął stanowisko w sprawie zmian dyrektywy 96/71/WE

Sejm zajął stanowisko w sprawie zmian dyrektywy 96/71/WE

Pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale…..

W dniu 30 marca br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej w przedmiocie rewizji dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. W toku posiedzenia zostało zaprezentowane stanowisko strony rządowej.

Stanowisko w przedmiocie zaproponowanych w dniu 8 marca 2016 roku zmian do dyrektywy o delegowaniu pracowników było jednoznacznie negatywne.

W ocenie rządu obecne brzmienie dyrektywy jak również tzw. dyrektywa wdrożeniowa stanowią dostateczny kompromis między ochroną pracowników a poszanowaniem swobód gospodarczych. Rewizja dyrektywy jest nieuzasadniona i narusza zasadę pomocniczości, jak również narusza ideę pogłębienia rynku wewnętrznego UE. Propozycje ujęte w propozycji zmian do dyrektywy o delegowaniu pracowników są dyskryminujące podmioty z państwo nowej Unii Europejskiej. Nakładają także nadmierne obciążenia administracyjne, choć nie są wykorzystywane istniejące narzędzie kontroli. Na szczególną uwagę zasługuje brak procesu konsultacji zmian z partnerami społecznymi, w tym odstąpienie, w praktyce, przez Komisję Europejską od tworzenia regulacji prawnych w sposób jak najbardziej transparenty i merytoryczny (projekt „Better Regulation”).

W odniesieniu do transportu międzynarodowego, stanowisko rządowe zawiera postulat jasnego wyłączenia tej branży z przepisów o delegowaniu pracowników z uwagi na specyfikę tej branży gospodarki.

Komisja Sejmowa podzieliła stanowisko Rządu. Jeżeli takie samo stanowisko zajmą parlamenty co najmniej 18-tu innych państw członkowskich UE, to być może uda się zablokować kontrowersyjne pomysły Komisji Europejskiej.

JJ

Translate »