Statut TLP

STATUT „Transport i Logistyka Polska”

Rozdział I
Przepisy Ogólne

§ 1.

 1. Na podstawie uchwały podjętej na zgromadzeniu założycielskim w dniu 1 sierpnia 2014 r. w Uniejowie tworzy się związek pracodawców pod nazwą „Transport i Logistyka Polska” zwany w dalszej części „TLP”. TLP będzie mógł się posługiwać równocześnie nazwą w języku angielskim: ”Transport & Logistics Poland”.
 2. TLP działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55, poz. 235 z ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Terenem działania TLP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą TLP oraz jego ogólnokrajowych władz jest miasto Warszawa.
 3. Dla zapewnienia prawidłowego realizowania celów TLP może:
  1) prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w tym także tworzyć biura oraz przedstawicielstwa za granicą;
  2) tworzyć jednostki terenowe TLP;
  3) współtworzyć federacje i konfederacje;
  4) przystępować do innych organizacji krajowych oraz międzynarodowych o podobnym charakterze.

§ 3.

 1. TLP jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną w swojej działalności statutowej od organów administracji tak rządowej jak i samorządowej oraz od innych organizacji.
 2. TLP jest organizacją posiadającą osobowość prawną, działającą na rzecz i w interesie jego członków.
 3. Czas trwania TLP jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA TLP

§ 4.

 1. Celami TLP, oprócz celów wskazanych w ustawie o organizacjach pracodawców, są:
  1) ochrona, promowanie i reprezentowanie wspólnych etycznych, ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków, związanych z działalnością polegającą na wykonywaniu przewozów drogowych oraz działalności w zakresie spedycji i logistyki.
  2) tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu drogowego oraz wpływanie na właściwe zrozumienie celów TLP zarówno przez szeroko pojętą opinię publiczną jak i organy państwa i administracji.
 2. Ponadto do zadań TLP należą działania na rzecz:
  1) likwidacji barier ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej przez Członków TLP w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, przewozów na potrzeby własne, spedycji i logistyki,
  2) racjonalizacji warunków i zasad prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1,
  3) dostosowania warunków i zasad prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1, do norm obowiązujących w Unii Europejskiej,
  4) poprawy konkurencyjności polskiego transportu drogowego na rynku europejskim, jak i w stosunku do innych gałęzi transportu,
  5) poszanowania zasad uczciwej konkurencji,
  6) poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa zarówno w obrocie handlowym, jak też w przewozach i ruchu drogowym,
  7) inicjowania działań środowiska pracodawców transportu drogowego na rzecz społeczeństwa, tworzenie społecznej misji branży transportu drogowego,
  8) poszanowania praw pracowniczych i zapewnienia pracownikom właściwych warunków pracy z uwzględnieniem specyfiki transportu drogowego,
  9) podejmowania dialogu społecznego pracodawców z pracownikami, przedstawicielami pracowników w celu rozwiązywania sporów oraz wypracowania najlepszych praktyk budowania dialogu społecznego.

§ 5.

Cele i zadania TLP są realizowane przez:

1) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organami Unii Europejskiej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, jednostkami prowadzącymi badania naukowe oraz z uczelniami;
2) tworzenie społecznych mechanizmów rozwiązywania sporów w przedmiocie praw pracowniczych i udział w ich rozwiązywaniu;
2a) prowadzenie wszelkiego rodzaju konsultacji, negocjacji, rokowań zbiorowych zmierzających do zawarcia porozumień zbiorowych pracy w tym międzyzakładowego układu zbiorowego pracy, porozumień ramowych oraz ponadnarodowych porozumień zbiorowych pracy. Wskazane upoważnienie obejmuje także zawarcie w imieniu TLP przedmiotowych porozumień zbiorowych o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym;
3) popularyzację wiedzy prawnej, organizacyjnej i ekonomicznej dotyczącej prowadzenia działalności polegającej na wykonywaniu przewozów drogowych oraz działalności w zakresie spedycji i logistyki;
4) organizowanie spotkań z władzami publicznymi oraz innymi podmiotami wykonującymi zadania publiczne w Polsce oraz w Unii Europejskiej w celu prezentacji problematyki gospodarczej dotyczącej szeroko rozumianego transportu drogowego;
5) opracowywanie i wyrażanie opinii w sprawie istniejących oraz projektowanych rozwiązań prawnych w transporcie drogowym dotyczących szeroko pojętych interesów gospodarczych Członków TLP;
6) przystępowanie w charakterze strony do postępowania administracyjnego i sądowego w indywidualnych sprawach, mających istotne znaczenie dla ogółu Członków TLP i uzasadnionych celami statutowymi TLP oraz interesem społecznym;
7) występowanie lub inicjowanie skarg do Trybunału Konstytucyjnego, do trybunałów międzynarodowych oraz do Komisji Europejskiej – dotyczących zgodności obowiązujących norm prawnych z Konstytucją, obowiązującym prawem unijnym lub obowiązującym prawem międzynarodowym, w zakresie szeroko rozumianych warunków i zasad wykonywania przewozów drogowych, warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej związanej z transportem drogowym, a także uprawnieniami organów administracji wobec przedsiębiorców;
8) inicjowanie zmian przepisów prawnych oddziaływujących bezpośrednio na realizację celów etycznych, ekonomicznych i prawnych członków TLP;
9) propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizacja szkoleń, kursów, seminariów i konferencji w zakresie związanym z inicjowaniem, promowaniem i prowadzeniem działalności Członków TLP;
10) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami pozarządowymi o celach zbieżnych z celami TLP, a w szczególności w celu ochrony etycznych, ekonomicznych i prawnych interesów Członków TLP;
11) stwarzanie Członkom TLP warunków do wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.

§ 6.

 1. Dla realizacji celów statutowych TLP może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Dochody uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1 mogą być
  przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych TLP.
 3. Działalność gospodarcza może obejmować:
  1) 52.29. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport;
  2) 58.11.Z .Wydawanie książek;
  3) 58.13.Z. Wydawanie gazet;
  4) 58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza;
  5) 64.99. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
  6) 66.22.Z. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
  7) 85.53. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
  8) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  9) 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  i zarządzania;
  10) 74.90. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział III
CZŁONKOSTWO

§ 7.

 1. Członkiem TLP może być pracodawca – każda osoba fizyczna, prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna, zatrudniająca pracowników (również okresowo), która:
  1) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub innej działalności statutowej wykonuje przewozy drogowe w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym,
  2) prowadzi transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  3) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie spedycji obejmującej organizację przewozu drogowego rzeczy, lub
  4) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie logistyki transportu drogowego.
 2. Pracodawca nieprowadzący działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4, który współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie szeroko rozumianego transportu drogowego, może zostać członkiem wspierającym TLP. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o „członkach TLP” rozumie się przez to także „członków wspierających TLP”.
 3. Członkowi wspierającemu TLP przysługują prawa i obowiązki członka TLP, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym statucie.
 4. Przyjęcie do TLP następuje na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się członkostwo, w drodze uchwały Rady TLP o przyjęciu w poczet członków.
 5. Członkostwo rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4.
 6. Warunkiem przyjęcia pracodawcy do TLP jest złożenie deklaracji zawierającej oświadczenie woli o przystąpieniu do TLP oraz wpłacenie wpisowego określonego w uchwale Zgromadzenia Ogólnego.
 7. Wpisowe podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o odmowie przyjęcia do TLP.
 8. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania w stosunku do członków – założycieli, którzy członkostwo nabywają z chwilą wpisania TLP do właściwego rejestru.
 9. Rejestr członków prowadzi Zarząd TLP. Zarząd TLP zobowiązany jest do bieżącej kontroli wpłaty składek oraz bieżącego informowania Rady TLP o zaistnieniu przesłanek wykluczenia członka.

§ 8.

Członkowie TLP są w nim reprezentowani w sposób wskazany we właściwym rejestrze lub poprzez ustanowionego pełnomocnika.

§ 9.

 1. Członkowie TLP zobowiązani są w szczególności:
  1) brać czynny udział w działaniach podejmowanych przez TLP, w tym w pracach i zebraniach TLP, zgłaszać problemy, z jakimi spotyka się branża transportowa, zgłaszać wnioski dotyczące celów i funkcji TLP;
  2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał podjętych przez organy TLP;
  3) popierać oraz rozwijać cele statutowe TLP;
  4) regularnie opłacać składki członkowskie, zastrzeżeniem ust. 2;
  5) dbać o wizerunek pracodawcy oraz propagować cele TLP.
 2. Członek wspierający TLP za zgodą Rady TLP może zamiast składki członkowskiej udzielać wsparcia TLP w formie darowizny (wartości niematerialnych lub rzeczy) albo świadczenia usług na rzecz TLP.
 3. Członkowie TLP, z zastrzeżeniem ust. 4, mają prawo do:
  1) korzystania ze wsparcia TLP w zakresie prowadzenia działalności, o której mowa
  w § 7 ust. 1 pkt 1-4 Statutu;
  2) czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich organów TLP;
  3) uczestnictwa w pracach TLP i jego organów;
  4) korzystania z wszelkich informacji o pracy Związku;
  5) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku;
  6) korzystania na preferencyjnych zasadach ze wszystkich form działalności TLP;
  7) korzystania ze znaku TLP według szczegółowych zasad określonych przez Zarząd.
 4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie przysługuje członkom wspierającym TLP.

§ 10.

 1. Członkostwo w TLP ustaje w przypadku:
  1) pisemnego wystąpienia z TLP zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi lub Radzie;
  2) rozwiązania TLP;
  3) śmierci członka będącego osobą fizyczną;
  4) ogłoszenia upadłości, likwidacji lub wykreślenia z właściwego rejestru członka będącego osobą prawną, spółką osobową lub prowadzącego swoje przedsiębiorstwo w innej formie prawnej.
 2. Ustanie członkostwa stwierdza Rada TLP w drodze uchwały.
 3. Wykluczenie z TLP następuje w przypadku:
  1) prowadzenia przez członka działalności na szkodę TLP;
  2) rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał organów TLP;
  3) w przypadku uchylania się od płacenia składek członkowskich przez okres minimum 3 miesięcy;
  4) utraty przez członka TLP statusu pracodawcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Statutu.
 4. Decyzję o wykluczeniu z TLP podejmuje Rada TLP w drodze uchwały.

§ 11.

 1. Od uchwały Rady w sprawie ustania członkostwa lub wykluczenia z TLP przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego.
 2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Rady i podlega rozpoznaniu na najbliższym terminie Zgromadzenia Ogólnego.
 3. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego w przedmiocie rozpoznania odwołania od Uchwał Rady są prawomocne z chwilą ich podjęcia.
 4. Do czasu rozpoznania przez Zgromadzenie Ogólne odwołania od uchwały, o której mowa w ust. 1 członkowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki członka, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 i 3 Statutu.

§ 12.

Z chwilą ustania członkostwa, wygasają prawa i obowiązki członka TLP, za wyjątkiem obowiązku opłacenia zaległej składki.

Rozdział IV
ORGANY TLP

§ 13.

 1. Organami ogólnokrajowymi Związku są:
  1) Zgromadzenie Ogólne;
  2) Rada TLP;
  3) Zarząd, na czele którego stoi Prezes TLP;
 2. Pełnomocnik TLP kierujący działalnością jednostki terenowej z dniem powołania staje się organem terenowym Związku.

§ 14.

 1. Uchwały organów TLP podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, za wyjątkiem sytuacji, w których Statut stanowi inaczej.
 2. Głosowanie tajne zarządza się:
  1) w sprawach powołania i odwołania członków organów TLP pochodzących z wyboru;
  2) każdorazowo na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania członków.
 3. Kadencja łączna organów TLP trwa 2 lata i upływa w dniu Zgromadzenia Ogólnego zatwierdzającego sprawozdanie z funkcjonowania TLP za ostatni rok jej trwania.
 4. Członkami organów wskazanych w § 13 pkt 2-3 Statutu mogą być tylko osoby fizyczne będące członkami TLP lub reprezentujące członków TLP w sposób wskazany w § 8 Statutu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 6 Statutu.
 5. Ta sama osoba nie może być członkiem Zarządu i Rady TLP.
 6. Osoby powołane w skład organów pełnią swoje funkcje także po upływie kadencji, aż do dnia powołania nowego składu organów.
 7. Członkostwo w organach TLP wskazanych w § 13 pkt 2-3 Statutu ustaje w przypadku:
  1) pisemnej rezygnacji – z datą wpływu rezygnacji do TLP, chyba że w oświadczeniu o rezygnacji wskazano datę późniejszą;
  2) śmierci;
  3) utraty praw obywatelskich;
  4) odwołania – zgodnie z zapisami Statutu – z pełnionej funkcji;
  5) utraty uprawnień do reprezentacji członka TLP, o których mowa w § 8 Statutu.
 8. Utratę uprawnień do reprezentacji, o której mowa w ust. 7 pkt 5, stwierdza w drodze uchwały Rada TLP na wniosek członka TLP. Uchwała o utracie uprawnień wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZGROMADZENIE OGÓLNE

§ 15.

 1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem TLP i składa się ze wszystkich członków TLP.
 2. W Zgromadzeniu Ogólnym członkowie mogą brać udział osobiście, poprzez swoje organy lub poprzez umocowanych przedstawicieli. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej i złożone Zarządowi najpóźniej w chwili rozpoczęcia obrad Zgromadzenia Ogólnego.
 3. Każdemu członkowi TLP, który na datę odbycia Zgromadzenia Ogólnego uregulował wszystkie należne składki członkowskie przysługuje 1 głos na Zgromadzeniu Ogólnym.
 4. Zgromadzenie Ogólne dokonuje wiążących decyzji w formie uchwał.
 5. Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest w drodze pisemnego powiadomienia członków listem poleconym nadanym na co najmniej 14 dni przed datą Zgromadzenia Ogólnego wraz ze wskazaniem porządku obrad.
 6. Zgromadzenie Ogólne może być zwołane przez Zarząd lub Radę TLP.
 7. Prezes TLP na wniosek minimum 10% jego członków, obejmujący proponowany porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego, zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Ogólne w terminie 2 miesięcy od daty wpływu wniosku. W sytuacji, w której nie dojdzie do zwołania Zgromadzenia Ogólnego w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Zgromadzenie Ogólne może zostać zwołane przez osoby, które domagały się jego zwołania, zgodnie z postanowieniami ust. 5.
 8. Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest minimum raz w roku, w terminie do 30 czerwca każdego roku. Co dwa lata odbywają się na przemian zgromadzenia sprawozdawcze i sprawozdawczo – wyborcze.
 9. Przedmiotem obrad sprawozdawczego Zgromadzenia Ogólnego muszą być uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady TLP z działalności w minionym roku, a sprawozdawczo-wyborczego także uchwał w przedmiocie powołania Organów TLP wskazanych w § 13 pkt 2-3 Statutu.
 10. Zgromadzenie Ogólne jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę osób biorących w nim udział, pod warunkiem prawidłowego powiadomienia wszystkich członków TLP zgodnie z ust. 5, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 i § 25 Statutu.
 11. Obradom Zgromadzenia Ogólnego przewodniczy Prezes TLP, a w razie jego nieobecności Przewodniczący Rady TLP.
 12. W sprawach zmiany statutu, odwołania przed upływem kadencji Prezesa TLP, członków Zarządu, członków Rady TLP i rozwiązania TLP uchwały podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków TLP.

§ 16

 1. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy w szczególności:
  1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej oraz finansowej TLP;
  2) uchwalanie zmian w statucie;
  3) powołanie i odwołanie Zarządu, Rady TLP oraz poszczególnych ich członków;
  4) udzielenie członkom Zarządu absolutorium na wniosek Rady TLP;
  5) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady TLP;
  6) uchwalanie budżetu TLP;
  6a) zatwierdzanie sprawozdania finansowego TLP;
  7) uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich;
  8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków TLP lub jego władze;
  9) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd TLP, Radę TLP lub min. 10% członków TLP, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów;
  9a) zatwierdzanie projektów układów zbiorowych pracy czy innych porozumień zbiorowych o których mowa w § 19 pkt 6a;
  10) przyjęcie regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego;
  11) rozwiązanie TLP;
  12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady TLP wniesionych przez członków TLP;
  13) rozpatrywanie skarg członków TLP na działalność Zarządu i Rady TLP;
  14) Wyrażanie Zgody na nabywanie i zbywanie, obciążanie nieruchomości będących własnością TLP.
 2. W Zgromadzeniu Ogólnym mają prawo uczestnictwa wszyscy członkowie TLP.

ZARZĄD

§ 17.

 1. Zarząd jest organem wykonawczym TLP.
 2. Zarząd składa się z członków w liczbie od 1 do 5.
 3. Na czele Zarządu stoi Prezes TLP, który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje TLP na zewnątrz.
 4. W skład Zarządu wchodzą: Prezes TLP oraz Członkowie Zarządu, jeżeli zostaną powołani w liczbie określonej uchwałą Zgromadzenia Ogólnego.
 5. Zarząd może powołać ze swojego składu 1-2 Wiceprezesów TLP oraz Sekretarza Zarządu i Skarbnika, zakreślając im odpowiednie zakresy obowiązków.
 6. Do pełnienia funkcji Prezesa TLP może być powołana osoba, która nie jest zatrudniona w żadnym z podmiotów należących do któregokolwiek z członków TLP i która nie jest bezpośrednio lub pośrednio powiązana z interesami jakiegokolwiek członka TLP.

§ 18.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności TLP, zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Ogólnego i Rady TLP.
 2. Do składania oświadczeń woli zakresie praw i obowiązków majątkowych TLP uprawniony jest jednoosobowo Prezes TLP lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych TLP składane są w ramach uchwalonego budżetu oraz z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 1 pkt 5 Statutu. Do czasu uchwalenia budżetu Zarząd składa oświadczenia woli na podstawie projektu budżetu przyjętego przez Radę TLP.
 4. W przypadku Zarządu wieloosobowego Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa TLP.
 5. Uchwały Zarządu są skuteczne, jeżeli obecni na posiedzeniu byli wszyscy członkowie Zarządu a także w przypadku gdy na posiedzeniu obecnych było minimum 2/3 aktualnego składu Zarządu, a nieobecni członkowie zawiadomieniu zostali o posiedzeniu na minimum 3 dni robocze przed dniem posiedzenia.
 6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniem przez wszystkich jego członków w drodze głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków łączności teleinformatycznej.
 7. Zarząd do prowadzenia spraw TLP może tworzyć biura i zatrudniać pracowników w ramach zatwierdzonego budżetu.
 8. Zarząd i każdy z jego członków z osobna zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkiej działalności na rzecz podmiotów realizujących cele sprzeczne z celami TLP.

§ 19.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja celów TLP,
2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego i Rady TLP,
3) sporządzanie planów pracy,
3a) opracowanie projektu budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem TLP,
5) dokonywanie rozporządzeń lub zaciąganie zobowiązań w imieniu TLP, na zasadach określonych w § 18 ust. 2 i 3 Statutu,
6) reprezentowanie TLP na zewnątrz,
6a) prowadzenie wszelkiego rodzaju konsultacji, negocjacji, rokowań zbiorowych zmierzających do zawarcia porozumień zbiorowych pracy w tym międzyzakładowego układu zbiorowego pracy, porozumień ramowych oraz ponadnarodowych porozumień zbiorowych pracy. Wskazane upoważnienie obejmuje także zawarcie w imieniu Związku przedmiotowych porozumień zbiorowych o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym z zastrzeżeniem § 16 ust 1 pkt 9a,
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu przez TLP do organizacji krajowych i międzynarodowych, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady lub Zgromadzenia Ogólnego,
8) zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego,
9) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
10) uchwalanie Regulaminu Zarządu i innych regulaminów wewnętrznych,
11) prowadzenie rejestru członków,
12) składanie rocznego sprawozdania ze swej działalności Zgromadzeniu Ogólnym,
13) zapewnianie administracyjno–organizacyjnych warunków działalności pozostałych organów TLP.

Rada TLP

§ 20.

 1. Rada TLP składa się z członków w liczbie od 3 do 11.
 2. Rada TLP jest organem nadzorczo-kontrolnym TLP sprawującym stały nadzór nad działalnością Zarządu i Prezesa TLP.
 3. Członków Rady TLP wybiera Zgromadzenie Ogólne w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w liczbie określonej uchwałą Zgromadzenia Ogólnego.
 4. Na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty wyboru, członkowie Rady TLP wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady TLP, który kieruje jej pracami.
  4a. Rada może odbywać posiedzenia na platformie teleinformatycznej.
 5. Uchwały Rady TLP są skuteczne, jeżeli obecni na posiedzeniu byli wszyscy członkowie Rady a także w przypadku gdy na posiedzeniu obecnych było minimum 2/3 aktualnego składu Rady, a nieobecni członkowie zawiadomieniu zostali o posiedzeniu na minimum 3 dni robocze przed dniem posiedzenia.
 6. Uchwały Rady TLP mogą być podejmowane poza posiedzeniem przez wszystkich jej członków w drodze głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków łączności teleinformatycznej.
 7. Uchwały Rady TLP podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady TLP.

§ 21.

 1. Do kompetencji Rady należy:
  1) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,
  2) bieżący nadzór nad działalnością Zarządu i Prezesa TLP;
  3) wydawanie Zarządowi i Prezesowi TLP rekomendacji co do planowanych działań;
  4) przyjęcie projektu budżetu TLP;
  5) udzielania zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd o wartości powyżej 30.000 złotych brutto. Wskazana w zdaniu poprzedzającym kwota dotyczy rozporządzeń lub zobowiązań jednorazowych jak również jeżeli łączna wartość rozporządzeń lub zobowiązań wobec jednego podmiotu lub podmiotów z nim związanych lub od niego zależnych przekroczy tę wartość w okresie danego roku obrotowego;
  6) nadzór nad Zarządem w zakresie wykonania budżetu, a także do czasu jego uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne w zakresie wykonania projektu budżetu przyjętego przez Radę TLP;
  6a) wybór biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego;
  7) zawierania w imieniu TLP umów z Prezesem TLP i innymi członkami Zarządu;
  8) składanie Zgromadzeniu Ogólnemu sprawozdań z działalności TLP,
  9) zatwierdzanie budżetu poszczególnych projektów realizowanych przez TLP, których koszty przekraczają kwotę 30.000 złotych;
  10) zawieszanie Prezesa TLP, Zarządu lub jego członków w pełnieniu funkcji na czas nie dłuższy niż do dnia najbliższego Zgromadzenia Ogólnego;
  11) występowanie do Trybunału Konstytucyjnego, trybunałów międzynarodowych oraz Komisji Europejskiej z wnioskami lub skargami w sprawach, o których mowa w § 5 pkt 7;
  12) tworzenie i likwidowanie jednostek terenowych TLP.
 2. Do kompetencji Rady należy także wykonywanie stałej kontroli nad działalnością finansową TLP. W szczególności Rada co najmniej raz do roku bada całokształt działalności TLP z uwzględnieniem działalności finansowej. Do szczególnych uprawnień Rady ponadto należy:
  1) występowanie do Zgromadzenia Ogólnego z wnioskami wynikającymi z kontroli, oraz wnioskami co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu TLP;
  2) zwracanie się do Zarządu z zadaniem składania wyjaśnień w sprawach dotyczących finansów TLP;
  3) składanie zaleceń co do działalności Zarządu.
 3. Zgromadzenie Ogólne w przypadku, gdy dla realizacji określonego celu TLP niezbędne jest uzyskanie dodatkowych środków finansowych może upoważnić Radę TLP do podjęcia jednomyślnej uchwały – podjętej w obecności minimum 4/5 swojego składu – o zobowiązaniu członków TLP do uiszczenia dodatkowej składki na rzecz TLP w wysokości nie przekraczającej kwoty określonej w uchwale Zgromadzenia Ogólnego z przeznaczeniem na realizację celu wskazanego w tej uchwale.

§ 22.

 1. Rada TLP uprawniona jest do zawieszenia Prezesa TLP, Zarządu lub poszczególnych jego członków w pełnieniu obowiązków, w przypadku stwierdzenia, iż osoby te:
  1) działają na szkodę TLP lub,
  2) dopuściły się rażących nieprawidłowości w zakresie finansów TLP lub,
  3) nie realizują jego celów,
  4) podjęły się prowadzenia czynności na rzecz podmiotów realizujących cele sprzeczne z celami TLP.
 2. W przypadku zawieszenia Prezesa TLP jego obowiązki do czasu zwołania Zgromadzenia Ogólnego przejmuje Przewodniczący Rady TLP.
 3. W przypadku zawieszenia Zarządu w pełnieniu funkcji jego kompetencje do czasu zwołania Zgromadzenia Ogólnego przejmuje Rada, a Przewodniczący Rady TLP pełni funkcje Prezesa TLP.
 4. W przypadku zawieszenia Prezesa TLP, Zarządu lub więcej niż 30 % członków Zarządu Rada zobowiązana jest zwołać w terminie 2 miesięcy Zgromadzenie Ogólne TLP celem rozpatrzenia uchwały o odwołanie zawieszonych osób lub organu. W przypadku odmowy odwołania w/w osób przed Zgromadzenie Ogólne zawieszenie uznaje się za uchylone.
 5. W okresie zawieszenia osoba/organ nie posiada żadnych kompetencji ani uprawnień.

§ 22a.

 1. TLP dla realizacji swoich celów może tworzyć jednostki terenowe.
 2. Jednostki terenowe tworzy się na podstawie uchwały Rady.
 3. W uchwale, o której mowa w ust. 2, Rada:
  1) powołuje pełnomocnika TLP kierującego działalnością jednostki terenowej;
  2) wskazuje siedzibę jednostki terenowej;
  3) określa zakres zadań jednostki terenowej dla realizacji których została ona powołana.
 4. Do zadań jednostki terenowej TLP należy w szczególności:
  1) organizacja współpracy TLP z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej mających siedzibę na obszarze działania jednostki terenowej;
  2) organizacja współpracy TLP z lokalnymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi, jednostkami prowadzącymi badania naukowe oraz z uczelniami, mającymi siedzibę na obszarze działania jednostki terenowej;
  3) wykonywanie uchwał władz krajowych TLP na obszarze działania jednostki terenowej.

Rozdział V
MAJĄTEK TLP

§ 23.

 1. Majątek TLP stanowią:
  1) wpisowe;
  2) wpływy z corocznych składek członkowskich;
  3) darowizny, spadki, zapisy,
  4) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez TLP.
  1a. Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 przeznaczone są w całości na działalność statutową TLP.
 2. TLP może tworzyć fundusze na realizację określonych celów.
 3. Wysokość wpisowego oraz corocznej składki członkowskiej, a także terminy jej opłacania określa uchwała Zgromadzenia Ogólnego.
 4. Coroczny budżet TLP uchwala Zgromadzenia Ogólne.
 5. Z zastrzeżenie § 21 ust. 1 pkt 5 Statutu, do zaciągania zobowiązania majątkowych w imieniu TLP upoważniony jest Zarząd.
 6. TLP jest odpowiedzialny za swoje zobowiązania i nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania swoich członków. Członkowie nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania TLP.

Rozdział VI
ROZWIĄZANIE TLP

§ 24.

 1. TLP ulega rozwiązaniu w przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Ogólne uchwały o rozwiązaniu podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych.
 2. Majątek rozwiązanego TLP będzie, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań, podzielony w równych częściach pomiędzy członków TLP.

§ 25.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu nastąpić mogą w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków TLP. Postanowienie § 15 ust. 10 Statutu nie znajduje zastosowania.

§ 26.

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie postanowienia ustawy o organizacjach pracodawców i inne właściwe przepisy.