20 maja br. Sejm przyjął przedłożony przez Rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W trakcie prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych do ustawy z inicjatywy przedstawicieli Ministerstwa Finansów Publicznych wprowadzono poprawki związane z wdrażanym jeszcze w tym roku systemem e-toll. Ustawa trafi teraz do Senatu, który może przyjąć ją w całości, wprowadzić poprawki lub odrzucić.

Poprawki dotyczą zmian w następujących aktach prawnych:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z nimi podatnik będzie uprawniony do odliczenia od dochodu lub w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu, wydatków na:

  • nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
  • opłaty z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
  • opłaty z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania

– pomniejszone o podatek od towarów i usług.

Wydatki i opłaty podlegają odliczeniu do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych, przy czym liczba tych systemów lub urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 r. co najmniej jeden przejazd, za który podatnik uiścił opłatę elektroniczną z wykorzystaniem tego zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego.

Tekst przyjętych poprawek znajdziesz TU

 

Opracował: Maciej Wroński