PARLAMENT EUROPEJSKI: JEST REZOLUCJA WS. PRACOWNIKÓW Z KRAJÓW TRZECICH W UE

PARLAMENT EUROPEJSKI: JEST REZOLUCJA WS. PRACOWNIKÓW Z KRAJÓW TRZECICH W UE

Wczoraj wieczorem Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie nowych sposobów legalnej migracji zarobkowej. Europosłowie sprawozdawcy zwrócili uwagę, że: „Unijna i krajowa polityka dotycząca legalnej migracji powinna skupić się na reagowaniu na niedobory na rynku pracy i umiejętności”. Parlament chce uproszczenia i przyspieszenia procedur związanych z wjazdem i pracą obywateli z państwa trzecich jak Ukrainy.

W rezolucji Parlament Europejski:

  • zwraca uwagę, że obecne ramy prawne i rozbieżne wdrażanie obowiązujących dyrektyw przez państwa członkowskie doprowadziły do wielu niespójności w odniesieniu do obywateli państw trzecich w zakresie równego traktowania, warunków wjazdu i ponownego wjazdu, zezwoleń na pracę, statusu pobytu, mobilności wewnątrz UE, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, uznawania kwalifikacji i łączenia rodzin; podkreśla, że niespójności te stwarzają również utrudnienia dla przedsiębiorstw, które zatrudniają obywateli państw trzecich;

 

  • zaleca uproszczenie i harmonizację ram prawnych poprzez ujednolicenie przepisów dotyczących procedur składania wniosków, podstaw przyjęcia i odmowy przyjęcia, gwarancji proceduralnych, równego traktowania, dostępu do rynku pracy, jedności rodziny i mobilności wewnątrz UE we wszystkich istniejących dyrektywach w sprawie legalnej migracji;
  • podkreśla fakt, że wewnątrzunijna mobilność obywateli państw trzecich jest kluczowym elementem polityki UE w obszarze legalnej migracji, ponieważ zapewnia ona wyraźną wartość dodaną, której nie można osiągnąć na szczeblu państw członkowskich; przypomina, że swobodny przepływ pracowników przyczynia się do dopasowywania popytu i podaży na rynkach pracy UE;
  • podkreśla, że bardziej zharmonizowane przepisy ułatwiające mobilność wewnątrz UE stanowiłyby zachętę dla obywateli państw trzecich, byłyby pozytywnym środkiem dla pracodawców i pomogłyby państwom członkowskim wypełnić luki na ich rynkach pracy; podkreśla ponadto, że umożliwiłoby to obywatelom państw trzecich przebywającym w UE poprawę procesu swojej integracji;
  • proponuje nadto opracowanie unijnej platformy gromadzącej talenty, która miałaby służyć jako punkt kompleksowej obsługi dla pracowników będących obywatelami państw trzecich, pracodawców UE i administracji krajowych; zaleca, aby objęło to wszystkie sektory zatrudnienia, w tym te uznane za średnio lub nisko opłacane; zauważa, że zaangażowanie publicznych służb zatrudnienia w taką platformę zarówno w UE, jak i w państwach pochodzenia, mogłoby przyczynić się do poprawy partnerstw między nimi.

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracowała:
Joanna Jasiewicz
Adwokat/Pełnomocnik Zarządu TLP

 

 

Translate »