Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na wwóz oleju napędowego w ilości 600 litrów w standardowym zbiorniku pojazdu, który wjeżdża na terytorium Polski z państwa nie należącego do Unii Europejskiej. Taka ilość pozwala na przejazd ponad 2000 km, co
kilkakrotnie przekracza potrzeby związane z wymianą towarową pomiędzy Polską a jej wschodnimi partnerami handlowymi. Dlatego też nadwyżka tego paliwa wykorzystywana jest w przewozach krajowych lub wewnątrz unijnych. A to z kolei powadzi do zaburzeń w
zakresie konkurencyjności. Dlatego też, co do zasady popieramy przyjęte w projekcie ustawy ograniczenie wwozu oleju napędowego do
ilości 200 litrów na standardowy zbiornik pojazdu jako działanie porządkujące warunki wykonywania zawodu przewoźnika równe dla wszystkich podmiotów.

Oczywiście samo ograniczenie wwozu paliwa nie przyniesie spodziewanych korzyści dla rynku transportu drogowego, o ile nie zostaną spełnione dwa dodatkowe warunki. Pierwszy to zamknięcie dla zagranicznej nieunijnej konkurencji tzw. szlaku litewskiego pozwalającego omijać od strony Litwy polską kontrolę celną i graniczną. Drugi, to uznanie za nieobowiązujące postanowień nieratyfikowanych umów międzynarodowych zezwalających na wwóz większych ilości paliwa w zbiornikach pojazdów zarejestrowanych na terytorium państw nieunijnych. Przypomnijmy, iż jedynie ratyfikowane umowy mogą być zgodnie z Konstytucją RP źródłem prawa w Polsce.

Takie stanowisko podzielają także inne organizacje pracodawców, czego przykładem jest wspólne oświadczenie związku „Transport i Logistyka Polska” oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego: OŚWIADCZENIE TLP i OZPTD