Od września 2018 r. TLP, wraz z Konfederacją Lewiatan oraz Instytutem Analiz Rynku Pracy, zaangażowana jest w realizację projektu „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej”. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

Ponadto, wśród założeń projektu jest opracowanie, we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz pracodawcami, modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

W trakcie realizacji projektu eksperci reprezentujący firmy członkowskie TLP biorą udział w licznych spotkaniach roboczych, m.in. z przedstawicielami oświaty, celem wypracowania nowych modeli praktycznej nauki zawodu. Nie jest to łatwa kwestia, głównie ze względu na istniejące w Polsce skomplikowane uwarunkowania prawne w zakresie kształcenia. Nauczyciele wskazują także na ograniczenia uniemożliwiające im chociażby doskonalenie zawodowe w wybranych kierunkach.

Firmy członkowskie TLP od wielu lat aktywnie wspierają szkolenie młodzieży i dzielą się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Informują m.in. o utrudnieniach w organizacji praktyk czy staży dla uczniów, w tym poziomie przygotowania i zaangażowania młodych adeptów do praktycznej nauki zawodu.

Zacieśnienie współpracy na linii pracodawca-szkoła to jeden z kluczowych elementów do sukcesu, jakim niewątpliwie byłaby poprawa jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz praktycznego przygotowania do zawodu. Nie można przy tym jednak zapominać, że zmiana jakości i celowości kształcenia wymagać będzie licznych zmian w ogólnopolskim systemie oświaty.

Zakończenie projektu zaplanowane zostało na luty 2020 r. Czas pokaże, czy wypracowane, modelowe programy praktycznej nauki zawodu zostaną wzięte pod uwagę przez ekspertów MEN podczas prac nad zmianami podstaw programowych nauczania zawodowego.

Opracował:

Artur Kalisiak

Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP