TLP w Brukseli – rozmowy o MiLoG i Loi Macron

TLP w Brukseli – rozmowy o MiLoG i Loi Macron

 

25 lutego br. w Brukseli przedstawiciele TLP spotkali się z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz z członkami Parlamentu Europejskiego w sprawie niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) oraz francuskiej ustawy przewidującej stosowanie krajowych przepisów o płacy minimalnej wobec kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (Loi Macron). Spotkania były prowadzone zarówno na szczeblu politycznym (spotkanie z p. Jakubem Cebulą członkiem Gabinetu Politycznego Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, spotkanie z polskimi europarlamentarzystami Bogusławem Liberadzkim, Elżbietą Łukacijewską, Markiem Plurą, Adamem Szejnfeldem, Januszem Zemke, Kosmą Złotowskim oraz Tadeuszem Zwiefką, spotkanie z przedstawicielem holenderskich posłów posłem Wim G.J.M. Van De Camp), jak też na szczeblu administracyjnym (spotkanie z Eddy Liegeois i Panią Ewą Ptaszyńską z Dyrekcji Mobilności i Transportu /MOVE/ Komisji Europejskiej).
W trakcie spotkań szeroko poinformowaliśmy naszych rozmówców o: skutkach społeczno-gospodarczych wprowadzanych krajowych przepisów o płacy minimalnej, faktycznej sytuacji socjalnej polskich kierowców nieodbiegającej od kierowców z państw wprowadzających MiLoG i Loi Macron, zastrzeżeniach formalno-prawnych do MiLoG i Loi Macron, ocenie MiLoG i Loi Macron jako działań godzących w podstawy Unii Europejskiej, a także rzutujących na dotychczasowe dobre relacje polsko-niemieckie i polsko-francuskie,utworzeniu w tej sprawie wspólnego frontu większości polskich organizacji zrzeszających przewoźników drogowych, którzy utworzyli w Białej Podlaskiej Komitet Protestacyjny Przewoźników (KPP) oraz o stanowisku KPP w sprawie MiLoG.
Dodatkowo podczas rozmów z przedstawicielami unijnej administracji (MOVE) podnieśliśmy zastrzeżenia wobec niewłaściwego stosowania europejskich przepisów przez poszczególne państwa członkowskie w zakresie rozporządzeń WE/561/2006 (brak parkingów i infrastruktury), WE/1071/2009 (dostęp do zawodu przewoźnika drogowego) oraz WE/1072/2009 (ograniczenia w kabotażu) oraz w zakresie dyrektyw WE/2003/59 (brak nadzoru nad szkoleniem kierowców) oraz 96/53/EWG (brak możliwości dojazdu do obiektu w celach załadunku i rozładunku).
Nasi rozmówcy wskazywali, iż sprawę MiloG należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: politycznej, oraz prawnej.
Na płaszczyźnie politycznej zostało wysoko ocenione dotychczasowe działanie polskiej administracji rządowej. Niemniej nasi rozmówcy wskazywali, iż działania jednego państwa nie stanowią wystarczającego nacisku politycznego na Niemcy, szczególnie że te ostatnie, aby wzmocnić swoją pozycję uzyskały w ostatnim okresie sojusznika w postaci Francji. Dlatego koniecznym jest – jak się wydaje naszym rozmówcom – zbudowanie przez polski rząd szerokiej koalicji innych zainteresowanych państw członkowskich Unii Europejskiej (PC UE). Koalicja ta powinna być budowana na bardzo wysokim szczeblu rządowym, a nie na szczeblu przedstawicieli afiliowanych w Brukseli! Konieczne wydaje się też wspólne wystąpienie rządów do Niemiec, Rady oraz do Komisji Europejskiej .
zdjęcie 5 zdjęcie 3 (1) zdjęcie 4 zdjęcie 3 zdjęcie 1

Translate »