28 stycznia br. została opublikowana ustawa z dnia  26 stycznia  2022  r. o zmianie  ustawy o transporcie  drogowym, ustawy o czasie  pracy kierowców   oraz  niektórych innych ustaw. Wchodzi ona w życie po miesiącu od dnia publikacji, z wyjątkami określonymi w tej ustawie.

I tak – w odstępstwie od miesięcznego terminu – kolejno wchodzą w życie przepisy:

  • 2 lutego 2022 r. – dotyczące likwidacji podróży służbowej jako formy wykonywania przez kierowców zadań służbowych związanych z międzynarodowym przewozem drogowym, a także nowych zasad obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz podatk dochodowego od wynagrodzeń tych kierowców,
  • 5 lutego2022 r. – dające możliwość składania wniosków przez przedsiębiorców wykorzystujących do międzynarodowych przewozów drogowych pojazdy o dmc pow. 2,5 do 3,5 tony o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowej, wypisów z zezwolenia i licencji i świadectw kierowcy dla zatrudnionych przez nich kierowców spoza Unii Europejskiej,
  • 21 lutego 2022 r. – zezwalające na odstępstwo od określonego w rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 wymogu przechowywania dokumentów księgowych w siedzibie firmy;
  • 29 maja 2022 r. – wprowadzające zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.

Treść opublikowanej ustawy (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 209) znajdziecie TUTAJ.