W związku z sygnałami firm członkowskich dotyczącymi utrudnionego dostępu do procedury wydawania paszportów w urzędach wojewódzkich zwróciliśmy się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wyjaśnienia i interwencję w tej sprawie. 

W odpowiedzi Ministerstwo przyznało, że w ostatnim czasie zauważalnym było wzmożone zainteresowanie obywateli możliwością uzyskania dokumentów paszportowych, co przekładało się na występowanie utrudnień w dostępie do niektórych jednostek paszportowych w całym kraju. Pomimo, że w ramach nadzoru nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów i paszportów tymczasowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie określa bezpośrednio trybu i organizacji pracy poszczególnych organów realizujących te zadania, to zwróciło się do organów paszportowych w kraju o rozważenie możliwości podjęcia takich działań organizacyjnych dotyczących pracy urzędów, aby umożliwić wszystkim potrzebującym załatwienie sprawy paszportowej. W odpowiedzi, organy paszportowe poinformowały o wprowadzeniu w różnych częściach kraju szeregu działań usprawniających, np. wydłużono godziny obsługi obywateli ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego; w miarę możliwości oddelegowywano pracowników z innych komórek organizacyjnych do realizacji zadań paszportowych; uruchomiono tzw. „soboty paszportowe” umożliwiające złożenie wniosku o wydanie paszportu w dzień wolny od pracy.

Ponadto Ministerstwo podkreśliło, że organy paszportowe nie są uprawnione do gromadzenia danych na temat zawodu wykonywanego przez osoby składające wniosek o wydanie paszportu. W związku z tym nie ma możliwości organizacji szczególnego trybu obsługi spraw paszportowych dla poszczególnych grup zawodowych.

Dodatkowo, Ministerstwo wskazało, że wniosek o wydanie dokumentu paszportowego można złożyć w dowolnie wybranym organie paszportowym w kraju – u wojewody lub poza granicami – u konsula, niezależnie od miejsca pobytu lub zameldowania. W poszczególnych punktach paszportowych obowiązują różnorodne zasady dotyczące sposobu obsługi klientów (konieczność rezerwacji terminu wizyty, przyjmowanie klientów bez wymogu wcześniejszej rezerwacji, system mieszany). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Opracowała:

Katarzyna Piechowska-Strumik

Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego

źródło fot.: mswia.gov.pl