Transport i Logistyka Polska zajęła stanowisko wobec opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym.

Negatywnie oceniliśmy m.in. pomysły:

  • zmniejszenia liczby stacji kontroli pojazdów uprawnionych do badania pojazdów przewożących towary niebezpieczne z 2000 stacji okręgowych do 16 stacji należących do Transportowego Dozoru Technicznego (TDT)
  • wprowadzenia obowiązku przeprowadzania badań technicznych dla pojazdów, których termin ważności badań upłynął ponad 30 dni temu, wyłącznie w 16 stacjach TDT
  • wprowadzenia dodatkowej (trzeciej) niezależnej opłaty pobieranej za każde badanie techniczne pojazdu, która przeznaczona byłaby na specjalny fundusz TDT.

 

m5-traffic-jam-006

Natomiast wśród naszych propozycji nowych rozwiązań znalazły się zarówno te, które mają znaczenie gospodarcze, jak i propozycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do propozycji TLP istotnych dla branży TSL i gospodarki narodowej należą:

  • wprowadzenie zasady zezwalającej na dojazd w celu rozładunku lub załadunku pojazdom o nacisku osi 11,5t po wszystkich drogach publicznych niezależnie od ich klasy, o ile pojazdy te wykonują międzynarodowe przewozy drogowe lub są wykorzystywane w intermodalnych przewozach kontenerów (I etap walki o likwidację barier administracyjnych w dostępie do infrastruktury),
  • stworzenie podstawy prawnej dla przeprowadzania programów pilotażowych, testów drogowych i innych badań dla pojazdów niespełniających dotychczasowych warunków technicznych, jak np. pojazdy EuroCombi o długości 25,25m, pojazdy autonomiczne, semi-autonomiczne (truck platooning) itp.

 

Wśród rozwiązań zaproponowanych przez TLP mających znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymienić można:

  • określenie wymaganego odstępu pomiędzy pojazdami poruszającymi się autostradą lub drogą ekspresową, wprowadzenie obowiązku tworzenia pasa ratunkowego podczas zatorów na tych drogach oraz obowiązku ostrzegania o takim zatorze,
  • zlikwidowanie możliwości wyprzedzania prawą stroną na drogach poza obszarem zabudowanym,
  • wprowadzenie zakazu jazdy po jezdni dla rowerzystów, jeżeli równolegle do jezdni prowadzi droga dla rowerów, wprowadzenie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności  dla rowerzystów wjeżdżających na przejazd dla rowerów oraz likwidacja niektórych, zbyt daleko idących przywilejów dla ruchu rowerowego
  • przywrócenie uprawnień straży gminnej (miejskiej) w zakresie kontroli prędkości przy użyciu stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz przyznanie kompetencji w zakresie kontroli bus-pasów
  • wprowadzenie możliwości korzystania z bus-pasów przez samochody osobowe, o ile przewożą one co najmniej cztery osoby łącznie z kierowcą.

 

Więcej o uwagach TLP w piśmie skierowanych do Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu w MIiB: Pismo TLP