Rząd przedstawił projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego. Co do zasady ma ona przede wszystkim określać warunki pracy kierowców delegowanych przez zagranicznych przewoźników na terytorium Polski, obowiązki zagranicznych przewoźników i ich kierowców (zgłaszanie delegowania etc.) oraz kontrolę delegowania.

Zdaniem Związku pracodawców Transport i Logistyka Polska rozwiązania zaproponowane w projekcie w sposób nieuzasadniony uprzywilejowują przewoźników spoza UE względem przewoźników z państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Ci ostatni zgodnie z unijnym prawem objęci są ogólnymi zasadami delegowania i tym samym ich kierowcy nie są zwolnieni z przepisów o delegowaniu przy wykonywaniu przewozów dwustronnych. Dlatego też TLP zaproponowała objęcie tymi samym zasadami przewoźników nieunijnych m.in. z takich państw jak Rosja, Białoruś, Turcja, Serbia. Według TLP wszystkie rodzaje przewozów wykonywane przez poza unijnych przewoźników powinny podlegać delegowaniu, w tym także dwustronne. Ponadto TLP zaproponowała uzupełnienie projektu o przepisy korygujące rozwiązania wprowadzone w 2022 roku, które w ocenie naszego związku stanowią poważne bariery dla branży transportu drogowego. Te propozycje to:

  • zmiana ustawy o czasie pracy kierowców w zakresie przepisów określających podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe i zaliczki na ich podatek dochodowy, poprzez wprowadzenie jednolitej stawki dobowego odliczenia od podstawy wymiaru składki ubezpieczenia społecznego w wysokości 65 EUR i podstawy wymiaru zaliczki podatku dochodowego w wysokości 22 EUR,
  • zmiana ustawy o transporcie drogowym w zakresie przepisu określającego dokumenty, których złożenie wymagane jest do wydania świadectwa kierowcy, poprzez odejście od wymogu przedkładania karty kwalifikacji kierowcy przy ubieganiu się o świadectwo kierowcy.

Jednocześnie TLP zaproponowało 12 miesięczny okres przejściowy, w którym jednolita stawka odliczenia od podstawy wymiaru składki ubezpieczenia (ZUS) i podatku dochodowego (PIT) wyniosła odpowiednio 90 EUR i 30 EUR.

Szczegółowe uwagi, w tym brzmienie proponowanych przez TLP przepisów znajdziecie w tabeli uwag zamieszczonej TUTAJ.