W ramach kontaktów roboczych z ambasadą UK w Warszawie TLP uzyskało potwierdzenie wprowadzenia przez Wielką Brytanię zmian w krajowych przepisach dotyczących międzynarodowych przewozów drogowych. Zmiany te dotyczą kwestii nieuregulowanych w umowie o handlu i współpracy (Trade and Cooperation Agreement – TCA), jaką podpisały UK i UE na koniec roku 2020. Zapisy TCA pozostają cały czas w mocy, a zmianie ulegają niektóre przepisy krajowe UK.

Władze Wielkiej Brytanii postanowiły dokonać kilku istotnych zmian, które wejdą w życie już 24 grudnia 2022 r. Trzy główne zmiany dla przewoźników z UE obowiązujące na terenie UK to:

1. Zakaz wykonywania przez przewoźników z UE jednej operacji przewozu kabotażowego po wjeździe na pusto do UK.

Zmiana ta wydaje się mieć charakter formalny, gdyż od momentu podpisania i publikacji TCA zapisy dotyczące kabotażu w UK są jasne: możliwe są 2 operacje kabotażowe w UK po uprzednim dostarczeniu ładunku w ruchu międzynarodowym. Niemniej jednak zapis o jednej operacji po wjeździe na pusto cały czas istniał w brytyjskich przepisach krajowych. I ten właśnie zapis zostanie usunięty już za kilka dni.

Zgodnie z TCA, przewoźnikom z UE nadal pozostaje możliwość wykonywania dwóch kabotaży na terenie UK w ciągu 7 dni, po dostarczeniu ładunku w ruchu międzynarodowym.

2. Zakaz wykonywania operacji transportu kombinowanego (intermodalnego) na terenie UK przez przewoźników z UE.

Przepis ten zostaje usunięty z krajowych regulacji brytyjskich i dotyczy sytuacji, w której towar jest transportowany tym samym pojazdem lub jednostką ładunkową (kontener, naczepa, przyczepa itp.) przy użyciu dwóch lub więcej rodzajów transportu (drogowy, morski, kolejowy). Oznacza to, że przewoźnicy z UE mogą wykonywać przewozy do/z UK w całości tym samym pojazdem lub zespołem pojazdów. Niedozwolone natomiast będzie odbieranie/dostarczanie pojazdami ciężarowymi naczep/przyczep do/z portów lub terminali kolejowych poruszając się wyłącznie na terenie UK.

3. Wykonywanie przewozów między UK a krajami trzecimi jedynie na podstawie zezwolenia EKMT

W przypadku wykonywania przewozów między Wielką Brytanią a krajami trzecimi (spoza UE) władze brytyjskie będą wymagały okazania zezwolenia EKMT. Licencja wspólnotowa nie będzie już wystarczająca. Dotyczy to również przewozów z UK do Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, i vice versa. Przypominamy w tym miejscu, że jednym z warunków wykonywania przewozów drogowych na podstawie zezwolenia EKMT jest obowiązek używania tego samego pojazdu/zespołu pojazdów na całej trasie przewozu, od momentu załadunku, do momentu rozładunku towaru.

Powyższe zmiany władze brytyjskie tłumaczą brakiem przepisów i uzgodnień pozwalających na wykonywanie podobnych operacji przewoźnikom brytyjskim na terenie UE. Szczegóły dotyczące zmian legislacyjnych UK dostępne są na stronie: tutaj.

Natomiast uzasadnienie zmian przepisów brytyjskich dostępne jest tutaj.

Poniżej znajduje się list Brytyjskiego Departamentu ds. Transportu (odpowiednik polskiego Ministerstwa Infrastruktury), przekazany do członków Europejskiego Komitetu Ministrów Transportu (EKMT), odpowiedzialnych za dystrybucję zezwoleń EKMT w poszczególnych krajach.

ARTUR KALISIAK

Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP