Otrzymaliśmy zapytanie od jednej z naszych firm członkowskich, w sprawie uznawania przez brytyjskie władze licencji wspólnotowej, której termin oznaczony na wypisie z licencji upłynął. A konkretnie, czy Brytyjczycy uznają fakt, iż ważność licencji wspólnotowych została przedłużona na mocy unijnego rozporządzenia 2021/267 ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19?

W tej sprawie zwróciliśmy się do przedstawicieli Ambasady UK w Warszawie oraz do Driver and Vehicle Standard Agency (DVSA), czyli służby odpowiedzialnej za kontrole drogowe na terenie Wielkiej Brytanii. Z obu źródeł otrzymaliśmy taką samą odpowiedź: TAK, Wielka Brytania uznaje za ważną taką licencję, akceptując tym samym unijne przepisy w zakresie przedłużania ważności wybranych dokumentów. W tym przypadku, jeśli dany dokument jest ważny/przedłużony na mocy prawa UE, to będzie on także uznawany na terenie Wielkiej Brytanii.

Nie tylko bowiem ważność licencji wspólnotowej jest automatycznie przedłużana na okres kolejnych 10 miesięcy. Na tych samych zasadach jak w przypadku licencji, przedłużenie dotyczy m.in. również:

  • terminów ukończenia szkoleń okresowych przez posiadaczy świadectw kwalifikacji zawodowych;
  • ważności „kodu 95” w prawie jazdy;
  • ważności kart kwalifikacji kierowców;
  • ważności prawa jazdy;
  • ważności świadectw kierowców.

Należy jednak pamiętać, że Polska postanowiła nie stosować zapisów rozporządzenia 2021/267 dot. przedłużania ważności dokumentów w przypadku:

  • regularnych przeglądów tachografów stosowanych w transporcie drogowym;
  • terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów;
  • ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy.

Tego typu terminy nie ulegają automatycznemu wydłużeniu i należy ich ściśle przestrzegać planując kolejne badania techniczne pojazdu lub przegląd tachografu.

Rozporządzenie daje bowiem możliwość państwom członkowskim UE wyboru, czy przepisy wybranych artykułów będą przez nie stosowane czy też nie. O swoich decyzjach państwa miały jednak obowiązek poinformowania Komisję Europejską. Ta z kolei, a konkretnie Dyrekcja ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) opracowała zestaw odpowiedzi przekazanych przez państwa członkowskie. Zestawienie to dostępne jest TUTAJ.

Wielka Brytania natomiast, wobec poszczególnych państw członkowskich UE uznaje na swoim terytorium stosowanie tych przepisów rozporządzenia 2021/267, które stosowane są w danym państwie. Dla polskich przewoźników oznacza to m.in., że automatyczne wydłużenie ważności licencji wspólnotowej, świadectwa kierowcy czy też prawa jazdy będzie akceptowane przez służby brytyjskie. Podejście to nie będzie miało natomiast zastosowania w przypadku przeglądu tachografu czy też badania technicznego pojazdu.

Przypomnijmy w tym miejscu zasady przedłużania ważności dokumentów, w tym okres czasu na jaki zostały one przedłużone. Zgodnie z rozporządzeniem 2021/267 ustanawiającym szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 (…) wybrane dokumenty związane z wykonywaniem przewozów drogowych, w tym licencję wspólnotową, uznaje się za ważne i przedłużone przez okres kolejnych 10 miesięcy w sytuacji, gdy utraciły, bądź utracą ważność w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Dla przykładu licencja wspólnotowa, której termin ważności upływa np. 30 maja br., jest na mocy  ww. rozporządzenia ważna jeszcze przez 10 miesięcy, czyli do 30 marca 2022 r. Nie trzeba więc składać teraz wniosku do BTM GITD o jej przedłużenie. Można to uczynić na 3 miesiące przed upływem tego dodatkowe terminu ważności, czyli np. w styczniu 2022 r.

Biuro Transportu Międzynarodowego GITD wydało 26.02.2021 stosowne wytyczne w tym zakresie, w postaci „Informacji 10/2021”. I tak np. w sytuacji, gdy przewoźnikowi kończy się ważność licencji wspólnotowej 30.05.2021 i mimo wszystko będzie chciał on uzyskać nową, to będzie to możliwe. Niemniej jednak, na nowej licencji początkową datą jej ważności będzie 31 marca 2022 r., czyli pierwszy dzień po upływie dodatkowych 10 miesięcy, w których z mocy prawa UE licencja jest nadal ważna.

Zdjęcie: newyorklatestnews.com

Opracował:

Artur Kalisiak

Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP