Zgodnie z ostatnio opublikowaną ustawą o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 830), okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej wynikający ze wskazania w naklejce wizowej (umieszczonej w dokumencie podróży kierowcy), która potwierdza przedłużenie wizy krajowej, nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej, tj. 1 roku.

Czyli, obecnie w Polsce obowiązują uregulowania prawne „ustawy specjalnej” (ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.)) stanowiące m.in. o tym, że:

Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r. W tym przypadku w dokumencie podróży obywatela Ukrainy nie umieszcza się nowej naklejki wizowej. Wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz okresu ważności na podstawie ww. przepisów nie uprawnia do przekraczania granicy. Czyli, przepisy te przewidują przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy przebywających w Polsce na podstawie wizy krajowej. Dotyczy to sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu obywateli Ukrainy przypadnie w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. Wówczas okres legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ustawa ta przewiduje również, że w przypadku obywatela Ukrainy będącego kierowcą wykonującym międzynarodowy transport drogowy w dokumencie podróży zostanie umieszczona przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu tego kierowcy nowa naklejka wizowa przedłużającą ważność wizy krajowej. Jednakże, okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej wynikający ze wskazania w naklejce wizowej, która potwierdza przedłużenie wizy krajowej, nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej, tj. 1 roku.

Oznacza to, że jeżeli okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej przekracza okres pobytu przewidziany dla wiz krajowych, tj. 1 rok,  to w takim przypadku jedynym sposobem, który zabezpieczy w pełni możliwość podróżowania po strefie Schengen przez kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy jest uzyskanie przez ww. osoby zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz karty pobytu, która jako dokument pobytowy uprawnia do podróżowania po terytorium Schengen.

Dyrektor Departamentu Prawa Migracyjnego w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (UdSC) poinformował TLP, że  Szef UdSC wystąpił do dyrektorów właściwych w sprawach cudzoziemców wydziałów w urzędach wojewódzkich o to, aby wnioski o udzielenie ww. zezwolenia składane przez obywateli Ukrainy, którzy są kierowcami wykonującymi międzynarodowy transport drogowy, były przyjmowane w kierowanych przez nich wydziałach i procedowane w sposób priorytetowy. Zgodnie z komunikatem UdSC urzędy wojewódzkie podjęły starania celem priorytetowego przyjmowania i rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pochodzących od obywateli Ukrainy będących kierowcami w transporcie międzynarodowym.

Opracowała:

Katarzyna Piechowska-Strumik

Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego