Zoll_Logo

Pomimo wszczęcia postępowania przez Komisję Europejską w sprawie MiLoG, niemieckie władze powoli rozkręcają spiralę kontroli wysyłając do polskich firm wezwania o nadesłanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Dzisiaj jeden z kolejnych polskich przedsiębiorców otrzymał pismo o następującej treści (tłumaczenie z niemieckiego):

„Szanowni Państwo,
zgodnie z § 1 Ustawy o płacy minimalnej (MiLOG) każdy pracownik wykonujący pracę na terenie Niemiec ma prawo do wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż płaca minimalna wynosząca obecnie 8,5 euro za godzinę. Obowiązek zapłaty płacy minimalnej (§ 20 MiLoG) odnosi się także do pracowników, którzy wykonują wyłącznie prace mobilne, o ile praca ta – choćby i przez krótki czas – jest wykonywana w Niemczech.
Zgodnie z § 2 i nast. Ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia oraz § 14f MiLoG zamierzam sprawdzić, czy Państwa pracownicy w okresie, w którym wykonywali pracę w Niemczech, otrzymali wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej co najmniej wysokości obowiązującej płacy minimalnej najpóźniej w ostatnim dniu pracy banków (dane dla banków we Frankfurcie nad Menem) tego miesiąca, który nastąpił po miesiącu wykonywania pracy. Zarządzenie kontrolne zostało załączone do niniejszego pisma.
Ponieważ w przypadku ruchu tranzytowego obowiązek zgłaszania pracowników jest obecnie zawieszony, a Państwo mimo to przekazali plan zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem o obowiązku meldunkowym w związku z zapłatą płacy minimalnej, wychodzę z założenia, że zatrudniali Państwo swoich pracowników w transporcie kabotażowym lub w transporcie drogowym przy załadunku lub wyładunku.
W planie zatrudnienia jako miejsce przechowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli wysokości płac podali Państwo miejscowość znajdującą się poza granicami Niemiec, zapewniając jednocześnie, że w razie wezwania udostępnią Państwo te dokumenty właściwym urzędom celnym w Niemczech w języku niemieckim.
W nawiązaniu do Państwa zapewnienia zawartego w planie zatrudnienia wzywań Państwa na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej (MiLoMeldV) do przełożenia mi następujących dokumentów pracowników oddelegowanych przez Państwa do Niemiec, do dnia 03.07.2015:
• umowy o pracę
• rozliczenia płacowe
• dowód przekazania wynagrodzenia
• rejestracja czasu pracy
• firma i adres danego zleceniodawcy
• o ile to niezbędne, także innych dokumentów
za okres od 01.04.2015 do 30.06.2015.
O ile w związku z kontrolą pozyskiwane będą jakiekolwiek dane osobowe, to będą one wykorzystywane wyłącznie w celach wskazanych w ustawie. Dane te nie będą ani zapisywane, ani przetwarzane w jakikolwiek inny sposób, o ile kontrola nie wykaże żadnych wskazówek o naruszeniu prawa.
Z ostrożności informuję Państwa, że pracodawca podczas wykonywania kontroli ma pewne obowiązki (np. obowiązek współdziałania, przedkładania dokumentów, udzielania informacji), a ich naruszenie może skutkować karą grzywny w wysokości do 30 tys. euro.
Pouczenie
Wobec niniejszego zarządzenia kontrolnego dopuszczalne jest odwołanie. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej na adres wskazanego wyżej urzędu celnego, w formie elektronicznej lub osobiście do protokołu.
Termin na złożenie odwołania wynosi jeden miesiąc. Rozpoczyna się wraz z upływem dnia doręczenia niniejszej decyzji.
W przypadku przesyłki listem zwykłym (§ 122 ust. 2 Ordynacji podatkowej, AO) lub doręczenia listu poleconego bez potwierdzenia doręczenia (§ 4 Ustawy o doręczeniach w administracji, VwZG) na obszarze działania jednej ze wskazanych ustawy uznaje się, że doręczenie nastąpiło po trzech dniach, w przypadku doręczeń za granicą – w ciągu miesiąca od nadania przesyłki na poczcie, chyba że decyzja nie zostanie w ogóle doręczona lub zostanie doręczona w późniejszym terminie.
W przypadku listu poleconego z potwierdzeniem doręczenia (§ 4 ust. 2 VwZG) lub z poświadczeniem doręczenia (§ 3 VwZG), albo z oświadczeniem o doręczeniu (§ 5 VwZG) za dzień powzięcia wiedzy o decyzji uznaje się dzień doręczenia.
Złożenie odwołania nie skutkuje zatrzymaniem wykonania decyzji, przeciw której złożono odwołanie, chyba że Główny Urząd Celny wstrzyma wykonanie tej decyzji.”