4 maja br. TLP uczestniczyło w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Finansów w sprawie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.  Pomimo, że spotkanie trwało 6 godz. nie udało się uzyskać odpowiedzi na wszystkie przesłane przez Państwa pytania. Niemniej jednak, nawiązaliśmy kontakt z Departamentem odpowiedzialnym za te kwestie w Ministerstwie Finansów, dlatego mam nadzieję, że teraz będziemy uzyskiwać odpowiedzi znacznie szybciej.

Prezentacja dot. ustawy >>

Kluczowe kwestie i odpowiedzi na Państwa pytania:

 

 • Bardzo ważne: Ministerstwo Finansów rozpoczęło już prace nad nowelizacją ustawy, w ramach których zostanie wprowadzony obowiązek stosowania nadajników GPS/GPRS. W ramach nowelizacji będzie także możliwość „wyprostowania” kwestii problematycznych, które zostały ujawnione od momentu wdrożenia ustawy. Dlatego jeśli mają Państwo jakieś spostrzeżenia, uwagi praktyczne – bardzo chętnie je zbierzemy. Tempo prac jest niestety bardzo duże –  mamy czas na zgłoszenie uwag do najbliższego wtorku.

 

 • W związku z rozbieżnościami pomiędzy nomenklaturą CN a PKWiU, Ministerstwo planuje odejście od normy PKWiU. Do tego czasu jednak – jeśli występują rozbieżności (np. towar wg CN jest objęty monitorowaniem, a wg PKWiU – nie) Ministerstwo przyjmuje zasadę, że przy obrocie krajowym stosujemy PKWiU, zaś przy „zagranicznym” oraz przy wszystkich towarach akcyzowych stosujemy CN. Stosujemy PKWiU 2015, nie zaś 2008.

 

 • Przewoźnik umowny a przewoźnik faktyczny

 

Podzlecenie przewozu jest dopuszczalne, jednak to przewoźniku umownym ciążą obowiązki wprowadzenia danych do rejestru (lub dopilnowania, aby przewoźnik faktyczny dokonał aktualizacji zgłoszenia). Niestety, ewentualne kary za uchybienia w tym zakresie zostaną nałożone na przewoźnika umownego.

Do systemu wpisujemy: dane teleadresowe przewoźnika umownego;

Numer licencji – przewoźnika faktycznego (uzupełnienie tego pola jest obligatoryjnie).

W tym zakresie otrzymaliśmy też oficjalną odpowiedź MF, która również została dołączona do wiadomości.

 

 • Numer drogi w zgłoszeniu

Ze względu na rozbieżności pomiędzy „umownymi” nazwami przejść granicznych a faktycznym położeniem miejscowości o tej nazwie, wpisanie numeru drogi jest obligatoryjne. Obowiązek ten prawdopodobnie zniknie wraz z wprowadzeniem lokalizatorów.

 

 • Przesunięcia międzymagazynowe

Tego rodzaju operacje nie podlegają monitorowaniu, jednak powinien im towarzyszyć dokument (MM) potwierdzający przesunięcie międzymagazynowe. Dokument musi zawierać dane określone w art. 3 ust. 7. Nie ma określonego wzoru. Co do podpisu pod dokumentem – ma on być zgodny z zasadami gospodarki magazynowej firmy.

Nie jest prawdą, że dokument taki może być wystawiony jedynie na towary do 500kg (był przypadek zakwestionowania dokumentu MM z tego powodu – funkcjonariusz popełnił błąd).

 

 • Kontrole

Ministerstwo ukierunkowane jest na kontrole drogowe, ustawa przewiduje jednak możliwość dokonania kontroli ex-post (w siedzibie firmy). Do kontroli uprawniona jest Służba Celna, Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Nadal trwają szkolenia funkcjonariuszy, dlatego mogą pojawiać się błędy. Będziemy wdzięczni za wszystkie sygnały o nieprawidłowościach związanych z kontrolami. Wiemy, że zdarzają się przypadki chociażby żądania zgłoszenia przy przewozie LPG, które SENT nie podlega.

 

W Państwa pytaniach pojawiała się kwestia udokumentowania faktu kontroli (kwestie umów, zatrzymania pojazdu w miejscu nieautoryzowanym) – w przypadku pełnej kontroli oraz stwierdzenia naruszeń – wystawiany jest protokół. W przypadku „skróconej” kontroli oraz kontroli bez naruszeń dokument taki wystawiany jest na żądanie kierującego.

 

Kontrole zdaniem MF powinny się odbywać w miejscach odpowiednich, w szczególności w przypadku przewozów ADR. Jednak dostępność takich miejsc jest bardzo ograniczona. Funkcjonariusze są uczulani na kwestie bezpieczeństwa zarówno własnego, jak i kontrolowanego.

 

 • Koniec ważności numeru referencyjnego

Jeśli przewóz nie zakończył się do momentu ważności numeru referencyjnego, podmiot który dokonywał zgłoszenia zobligowany jest do ponownego zgłoszenia przewozu oraz przekazania numeru referencyjnego pozostałym podmiotom.

 

 • „Powrót towaru”

Mogą zdarzyć się Państwo przypadki, w których odbiorca z różnych względów nie przyjmie towaru, zgłaszając jego niezgodność w SENT. W takiej sytuacji nadawca zobligowany jest do wystawienia zgłoszenia „na siebie” i przekazania Państwu wszelkich informacji, aby powrót z towarem był możliwy.

 

 • Zwolnienie związane z procedurą celną
  Zgodnie z ustawą – monitorowaniu nie podlegają towary objęte procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu.

Zdaniem MF w przypadku wwozu towaru np. z terytorium Ukrainy zwolnienie z obowiązku dotyczy jedynie fragmentu pomiędzy granicą a oddziałem/składem celnym. Jeśli towar będzie z oddziału celnego przewożony dalej do jakiegoś magazynu, taki przewóz musi być zgłoszony do SENT.

 

 • Mieszaniny

Przewóz mieszanin powstałych w wyniku reakcji towarów z których jeden jest  objęty monitorowaniem drugi zaś nie, a mieszanina nie posiada własnego PKWiU – nie podlega zgłoszeniu.
Nie dotyczy to jednak mieszanin zawierających alkohol etylowy całkowicie skażony, jeśli jego objętość przekracza 500 litrów.

 

 • Przekazanie kierowcy dokumentu zastępującego zgłoszenie

Ta czynność może być problematyczna (format .xml) – dlatego MF dopuszcza przekazanie takiego dokumentu w dowolnej formie (np. mms) o ile możliwe będzie jego odczytanie. To samo dotyczy numeru referencyjnego.

MF pracuje też nad aplikacją mobilną, niestety nie wiemy na chwilę obecną jakie będzie miała ona funkcjonalności.

 

 • Neutralna dostawa towarów

Obecnie nie są dostępne narzędzia, które uniemożliwiają odbiory podgląd miejsca załadunku. Na tą chwilę jedyna możliwość to przejazd towaru przez magazyn i wystawienie kolejnego „SENTa”.

 

 • Aktualizacja danych pojazdu

Dane związane z numerem pojazdu muszą być aktualne w momencie kontroli, dlatego aktualizacja numeru pojazdu przed zakończeniem „pierwszego etapu” przewozu (przeładunkiem) może nas narazić na sankcje. Obecnie nie ma możliwości wprowadzenia do systemu kolejnych pojazdów, jeśli wiemy na jaki pojazd towar będzie przeładowany, tak aby nie trzeba było zmieniać numerów pojazdu poza godzinami pracy spedytora.

Zasugerowaliśmy MF wprowadzenie takiej opcji.

 

 • Zgłoszenie przewozu a jego rozpoczęcie

Pytanie czy kierowca może rozpocząć przewóz bez zgłoszenia, które zostanie dokonane „niezwłocznie” czyli następnego dnia – MF stoi na stanowisku, że zgłoszenie musi zostać dokonane przed wjazdem na terytorium RP.

W zgłoszeniu podajemy przewidywaną datę przekroczenia granicy, dlatego jeśli podamy np. 25 maja, a kierowca dotrze do granicy 24 maja o godz. 23:00 – nie musi czekać, może kontynuować przewóz.

 

 • Dane dotyczące towaru nie podlegają aktualizacji

Jedynym elementem formularza, który nie może być aktualizowany jest kwestia danych towaru. Dlatego, jeśli w tym zakresie dojdzie do błędu / omyłki, należy zamknąć takie zgłoszenie i zrobić nowe. Szczególnie jeśli masa/objętość zadeklarowanego towaru różni się o więcej niż 10%.

 • Sankcje z art. 24 ust. 1 – dotyczą wszystkich przypadków gdy przewoźnik nie wywiąże się z obowiązków wprowadzenia/aktualizacji danych.

 

Opracowała:

Joanna Rutkowska