11 stycznia br. TLP zwróciło się do Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa sygnalizując bardzo poważne problemy w wykonywaniu przewozów do i z Austrii, praktycznie uniemożliwiające ich realizację bez ryzyka nałożenia sankcji karnej. W wyniku interwencji TLP minister Szmit zorganizował w dniu 13 stycznia br. spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych poświęcone obecnej sytuacji prawnej i praktycznej przewoźników związanej z nowymi przepisami austriackimi o delegowaniu pracowników.

Spotkanie koncentrowało się na wskazaniu istotnych konkretnych problemów  sygnalizowanych przez przewoźników, dotyczących między innymi funkcjonowania systemów elektronicznych, nieadekwatności systemów do natury usług transportowych. TLP silnie zaakcentowało potrzebę niezwłocznego zawieszenia stosowania przepisów o rejestracji do sektora transportu, do czasu poprawienia ich funkcjonalności. Szczególnie, że deklaracje, które uzyskała administracja rządowa od właściwych władz austriackich, o możliwości stosowania powiadomień za pomocą poczty elektronicznej, nie przekładają się na faktyczne działania zagranicznych służb kontrolnych.

Wszystkie uwagi przekazane przez TLP zostały odnotowane przez stronę rządową celem podjęcia dalszych interwencji. Strona rządowa podkreśliła jednocześnie, iż podjęła już pierwsze intensywne działania w w/w zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do technicznych problemów związanych z obsługą systemów elektronicznych, zwracając się o wyjaśnienia do właściwych władz austriackich oraz do władz francuskich w związku z podobnymi problemami wynikającymi z niewłaściwego działania SIPSI . Przedstawione dalsze przykłady istotnych ograniczeń, jak i wątpliwości związane z rejestracją pracowników spotkały się z dużym zainteresowaniem oraz deklaracją podjęcia interwencji także na poziomie unijnym.

O wynikach podejmowanych przez polskie władze działań, administracja rządowa będzie informowała na bieżąco naszą branżę.