BUSINESS EUROPE O PAKIECIE MOBILNOŚCI

BUSINESS EUROPE O PAKIECIE MOBILNOŚCI

Równolegle do wysłuchania w Parlamencie Europejskim TLP uczestniczyło w posiedzeniu grupy roboczej ds. transportu Business Europe – najstarszej organizacji reprezentującej przedsiębiorców przed organami Unii Europejskiej.

Celem spotkania kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji branżowych oraz federacji narodowych było wypracowanie stanowiska środowisk biznesowych w kwestii Pakietu Mobilności. Pomimo różnic na poziomie politycznym pomiędzy poszczególnymi krajami przedstawiciele przedsiębiorców są zgodni i konsekwentnie podkreślają, że dyrektywa o delegowaniu pracowników nie powinna mieć zastosowania do transportu międzynarodowego. Część federacji jest skłonna do ustępstw w zakresie stosowania tych przepisów do operacji kabotażowych. Jednakże powinno to być skorelowane ze znacznym zmniejszeniem obciążeń administracyjnych, zwiększeniem okresu wykonywania kabotażu oraz jednoczesną zmianą sposobu liczenia okresu od jakiego miałaby być stosowna dyrektywa. Business Europe podkreśla również negatywny wpływ  dyrektywy o delegowaniu na konkurencyjność transportu i całej unijnej gospodarki.

W zakresie zmian w zakresie zasad wykonywania kabotażu odmienne stanowisko zaprezentowała Międzynarodowa Unia Transportu (IRU) wskazując, że ze względu na różnice stanowisk członków organizacja opowiada się za pozostawieniem dotychczasowych przepisów (limitu 3 operacji kabotażowych w ciągu 7 dni).

Business Europe popiera objęcie lekkich pojazdów (do 3,5 tony DMC) przepisami rozporządzenia 1071/2009. TLP wyraziło stanowisko, że priorytetem Komisji Europejskiej powinno być bezpieczeństwo tych przewozów, w tym uregulowania kwestii czasu pracy kierowców. W zakresie czasu pracy kierowców Business Europe uważa propozycję Komisji za niepełną oraz stoi na stanowisku, że uelastycznienie czasu pracy kierowców nie może być osiągnięte jedynie poprzez zmiany w zakresie odpoczynku, niezbędne jest również pochylenie się nad kwestią czasu prowadzenia pojazdów. Kolejnym, ważnym zagadnieniem poruszanym w stanowisku jest brak odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej odpoczynek poza kabiną pojazdu. Organizacja zaleca, aby Komisja Europejska zleciła kompleksowe badanie dostępności parkingów strzeżonych oraz miejsc odpoczynku kierowców.

Grupa robocza pracowała również nad odrębnym stanowiskiem dotyczącym opłat drogowych. Przedstawiciele biznesu w sposób szczególny podkreślają negatywny wpływ dalszego przerzucania kosztów utrzymania infrastruktury na barki przewoźników drogowych. Oficjalne stanowiska zostaną zaprezentowane na początku listopada.

Poruszono również kwestię zakłóceń w przewozach towarowych związanych z sierpniowym osunięciem się torowiska w okolicach Rastatt na pograniczu Niemiec i Francji, na ważnym szlaku transportowym północ-południe. Pełna operacyjność linii kolejowej została przywrócona 2 października.

W najbliższym czasie Business Europe opublikuje również stanowisko w sprawie strategii niskoemisyjnej mobilności.

Najbliższe miesiące będą okresem wzmożonych prac nad Pakietem Mobilności, dlatego TLP aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju spotkaniach i grupach roboczych prezentując swoje stanowisko i budując szeroką koalicję zainteresowanych podmiotów.

Opracowała:

Joanna Rutkowska 

Translate »