Włosi, w przeciwieństwie do Węgier, nie przedstawili jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących dekretu implementującego unijną dyrektywę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Wiadomo jednak, że nowe przepisy są oraz że dotyczą one również wszystkich operacji transportowych wykonywanych na/z/przez terytorium Włoch.

Dekret opublikowany 17 lipca 2016 r. ma moc ustawy, a jego zadaniem jest wdrożenie dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Włoskie przepisy wprowadzają obowiązek stosowania do pracowników delegowanych warunków pracy i zatrudnienia przewidzianych dla pracowników najemnych we Włoszech. Rozporządzenie to stosuje się także „do ewentualnych przewozów kabotażowych” (cyt.).

Jak podkreśla Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie, przedsiębiorca delegujący pracownika ma obowiązek powiadomić o tym fakcie tamtejsze ministerstwo pracy i polityki społecznej przynajmniej 24 godziny przed datą rozpoczęcia okresu delegowania oraz poinformować o wszelkich zmianach w ciągu 5 dni.

Dodatkowo, przewoźnik zobowiązany jest:

  • w czasie delegowania i przez okres dwóch lat od ustania przedmiotowego stosunku pracy przechowywać umowę o pracę wraz z kopią w języku włoskim. Może być też inny dokument zawierający obowiązkowe informacje. Dodatkowo, trzeba zachować też pasek płacowy, karty pracy wskazujące początek, koniec i czas pracy w ujęciu dziennym, dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzeń lub dokumenty równoważne, oficjalne powiadomienie o ustanowieniu stosunku pracy lub dokumenty równoważne, zaświadczenie wydane w trybie obowiązujących przepisów o zabezpieczeniu społecznym.
  • wyznaczyć osobę do kontaktów, posiadającą domicyl we Włoszech
  • wyznaczyć osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu w obrębie kontaktów z partnerami społecznymi zainteresowanymi wspieraniem rokowań zbiorowych drugiego stopnia oraz zobowiązanej do pozostawania do dyspozycji w przypadku uzasadnionych żądań ze strony partnerów społecznych.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie dostosuje się do obowiązujących na terenie Republiki przepisów, zostanie na niego nałożona kara w wysokości minimum 5000 EUR (maksymalnie sankcje nie mogą przekroczyć 50 000 EUR).

Do włoskich przepisów nie wydano jeszcze dekretu wykonawczego, który miałby określić sposób zgłaszania pracowników oraz dostarczyć więcej szczegółów. Ten ma się pojawić dopiero 22 sierpnia.

Czytaj treść włoskiego rozporządzenia