6 kwietnia 2016 roku projektem zmiany dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług z dnia 8 marca 2016 roku zajął się Zespół Problemowy ds. Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego. Podczas spotkania Zespołu zostały zaprezentowane stanowiska partnerów społecznych w stosunku do zmian dyrektywy zaproponowanych przez Komisję Europejską.

rds

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” reprezentowała mec. Joanna Jasiewicz, która zarysowała członkom Zespołu problematykę delegowania pracowników w kontekście sektora transportu wskazując, iż pracownicy wysoko mobilni nie są pracownikami delegowanymi w rozumieniu wyżej wskazanych przepisów,choć mylnie przypisuje im się ten status.

Konfederacja Lewiatan, której członkiem jest „Transport i Logistyka Polska”, przedstawiła projekt uchwały Zespołu. W projekcie wskazuje się między innymi, że inicjatywa Komisji Europejskiej jest przedwczesna w kontekście trwającego procesu implementacji tzw. dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE. Zasadnicze znaczenie dla ochrony pracowników, zwalczania nieuczciwych praktyk ma skuteczniejsze egzekwowanie przepisów dyrektywy 96/71/WE i większe wsparcie przedsiębiorców oraz pracowników w dostępie do informacji. Zdaniem pracodawców, inicjatywa nie została poprzedzona stosownymi konsultacjami społecznymi, zaś ocena Skutków oparta jest na ogólnych założeniach przy braku rzetelnych danych oraz braku znajomości specyfiki poszczególnych gałęzi gospodarki. W ocenie Konfederacji projekt zmian w dyrektywie przyczyni się do eliminowania z rynku przedsiębiorstw świadczących usługi transgraniczne z wykorzystaniem własnych pracowników, w tym w szczególności ograniczy dostęp do wspólnego rynku Unii Europejskiej przedsiębiorstwom z tzw. nowych państw członkowskich.

W odpowiedzi na projekt stanowiska strony pracodawców, NSZZ « Solidarność « przedłożyła stanowisko Prezydium Komisji Krajowej NSZZ « Solidarność » pozytywnie opiniując kierunek zmian przyjętych przez Komisję Europejską. Związki zawodowe dostrzegają jednak brak konsultacji społecznych proponowanych zmian. Dostrzegają też konieczność branżowego podejścia do proponowanego nowego brzmienia przepisów dyrektywy.

W toku dyskusji partnerów społecznych związki zawodowe również wskazały, iż pracownicy mobilni, jak kierowcy w transporcie międzynarodowym, nie są pracownikami delegowanymi. Są zaś pracownikami w tzw. permanentnej podróży służbowej. Dlatego związki zawodowe wskazały na konieczność dalszych prac nad przepisami kodeksu pracy w zakresie podróży służbowych, tak by odrębnie uregulować status prawny dla tej grupy zawodowej.

Strona rządowa, w toku spotkania reprezentowana przez Ministra Stanisława Szweda, konsekwentnie podtrzymywała negatywne stanowisko wobec zmiany dyrektywy wyrażone na posiedzeniu sejmowej Komisji ds Unii Europejskiej w dniu 30 marca 2016 roku.