15 czerwca br. rząd w Finlandii przyjął przepisy dotyczące dokonywania zgłoszeń pracowników delegowanych. Ustawa The Posted Workers Act, 447/2016 wdraża przepisy dyrektywy ws. egzekwowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Ustawa obowiązuje od 18 czerwca 2016 r.

Ustawa zawiera przepisy w sprawie minimalnych wymogów zatrudnienia w odniesieniu do pracowników delegowanych do pracy w Finlandii, odpowiedzialności przedsiębiorstwa wysyłającego takich pracowników oraz wykonawcy jak również kar za naruszenie prawa. W Finlandii dotyczy to w szczególności sektora budowlanego, w którym pracuje najwięcej pracowników delegowanych z innych krajów. Przepisy ustawy stosuje się także do przewozów kabotażowych w Finlandii. Ustawa ta natomiast nie ma zastosowania do międzynarodowego transportu drogowego.

Zgodnie z zapisami ustawy wszystkie firmy delegujące pracowników do Finlandii będą musiały przedłożyć przed rozpoczęciem pracy stosowne powiadomienie do odpowiedniej instytucji, w tym zajmującej się bezpieczeństwem pracy i zdrowia. Celem takiej notyfikacji jest zapewnienie poprawy monitorowania warunków zatrudnienia. Obowiązek składania powiadomienia z wyprzedzeniem wszedł w życie 1 września br.

Ponadto, ustawa przewiduje kary za naruszenie przepisów ustawy. Od 1 września br. urząd właściwy ds. bezpieczeństwa pracy i zdrowia może nałożyć karę np. za brak powiadomienia lub niekompletne powiadomienie o pracowniku delegowanym. Zgodnie z ustawą minimalna wysokość kary to 1 000 EUR, a maksymalna 10 000 EUR.

Ustawa The Posted Workers Act, 447/2016:

ttps://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2016/en20160447.pdf

Opracowała:

Katarzyna Piechowska-Strumik