FRANCJA WPROWADZA OPŁATY ZA SIPSI

FRANCJA WPROWADZA OPŁATY ZA SIPSI

5 maja br. w Francja opublikowała w dzienniku ustaw dekret 2017-751 z 3 maja br. który wprowadza opłaty za korzystanie z elektronicznego systemu rejestrowania pracowników delegowanych SIPSI.

Dekret ma zastosowanie także do transportu międzynarodowego w tym do zaświadczeń wydawanych przez pracodawców. Opłaty mają wejść w życie najpóźniej do 1 stycznia 2018 roku (potrzebny jest dodatkowy akt wykonawczy).

Poniżej przedstawiamy wyciąg z tłumaczenia dekretu (tłum. Anna Czarnecka, Gide) oraz link do oryginalnego dokumentu.

„Artykuł 1

W rozdziale III tytułu VI księgi II części pierwszej Kodeksu pracy, po ust. 6 dodaje się ust.7 w następującym brzmieniu:

« Ustęp 7

« Udział pracodawców

« Art. R. 1263-20. – I. – Pracodawca mający siedzibę za granicą delegujący jednego lub więcej pracowników w warunkach, o których mowa w art. L. 1262-1 lub L. 1262-2, jest zobowiązany do uiszczenia składki wymienionej w I art. L. 1262-4-6 z chwilą wypełnienia zaświadczenia o delegowaniu, o którym mowa w art. L. 1262-2-1 lub z chwilą przekazania zaświadczenia, o którym mowa w art. L. 1331-1 Kodeksu transportu.

« II. – Wysokość tej składki wynosi 40 euro na każdego delegowanego pracownika.

« III. – Składkę uiszcza zleceniodawca lub pośrednik, w przypadku, gdy ten ostatni jest obowiązany do złożenia dodatkowego zaświadczenia o delegowaniu, o którym mowa w art. L. 1262-4-1.

« IV. – Składkę uiszcza się zdalnie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

« V. – Warunki realizacji systemu płatności zdalnych związanego z zaświadczeniami o delegowaniu pracowników są określone w rozporządzeniu ministrów finansów i pracy, zgodnie z wytycznymi krajowej Komisji do spraw informatyki i wolności. »

Artykuł 2

Przepisy niniejszego dekretu wchodzą w życie w dniu następującym po publikacji rozporządzenia, o którym mowa w art. 2, a najpóźniej w dniu 1 stycznia 2018 r.

Artykuł 3

Minister gospodarki i finansów, minister pracy, zatrudnienia, kształcenia zawodowego i dialogu społecznego oraz Sekretarz Stanu odpowiedzialny za budżet, oraz rachunki publiczne odpowiadają, w granicach własnych umocowań, za wykonanie niniejszego dekretu, który zostanie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej.

Sporządzono w dniu 3 maja 2017 r.

Bernard Cazeneuve

Przez premiera:

Minister pracy, zatrudnienia, kształcenia zawodowego oraz dialogu społecznego, Myriam El Khomri Minister gospodarki i finansów, Michel Sapin Sekretarz Stanu odpowiedzialny za budżet oraz rachunki publiczne, Christian Eckert”

Link do dekretu:

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/3/ETST1708382D/jo/texte

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

Translate »