Organizacje zrzeszone w BusinessEurope, najstarszym związku reprezentującym interesy pracodawców przed instytucjami Unii Europejskiej, dyskutowały wczoraj w Brukseli na temat zaprezentowanego niedawno przez Komisję Europejską „Pakietu Mobilności”.

Przedstawiciele branży z kilkunastu krajów przedstawili swoją ocenę propozycji Komisji oraz jej wpływu na funkcjonowanie transportu w Unii Europejskiej. Największe emocje wzbudza propozycja objęcia kierowców przebywających powyżej 3 dni na terytorium danego państwa przepisami o delegowaniu pracowników. Przedsiębiorcy widzą poważne zagrożenie jednolitości europejskiego rynku spowodowane tymi regulacjami. Obawy budzi też możliwość realizacji ambitnego harmonogramu prac nad Pakietem, a przede wszystkim ich zakończenie przed upływem kadencji Parlamentu Europejskiego.

Obecny na spotkaniu grupy roboczej Eddy Liegeois – szef działu transportu drogowego w DG MOVE Komisji Europejskiej, przedstawił kluczowe elementy pakietu oraz poinformował o przebiegu prezentacji „Pakietu mobilności” podczas Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Podczas posiedzenia Rady 8 czerwca, widoczny był rozdźwięk pomiędzy „starymi” a „nowymi” państwami UE, a ministrowie ds. transportu byli dalecy od porozumienia. Równolegle, w ramach przygotowań do prac nad „Pakietem” Parlament Europejski dokonał podziału posłów-sprawozdawców dla poszczególnych grup politycznych. Sprawozdawcami większości projektów będą europosłowie z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D).

Pan Liegeois nie krył, że w kwestii delegowania decyzja o wyborze wariantu 3 dni, nie zaś 5, 7 lub 9, które były przedmiotem analiz, miała charakter polityczny. Pytany o możliwości kontroli takiego przepisu wskazał, że jej efektywność wzrośnie wraz z wprowadzeniem inteligentnych tachografów, które w przyszłości będą również odnotowywały automatycznie fakt przekroczenia granicy. Do tego czasu, służby będą się opierać na dokumentacji przedsiębiorstw, kodach państw wprowadzonych przez kierowców podczas postojów, a także kontrolach drogowych. Zdaniem Komisji zaproponowane przepisy mają uprościć kwestię delegowania oraz zdjąć z przedsiębiorców niepotrzebne obowiązki administracyjne, jak chociażby wyznaczenie przedstawiciela czy zgłaszanie każdej operacji transportowej.

W kontekście zakazów odbioru odpoczynku w kabinie pojazdu przedstawiciel Komisji wskazywał, że DG MOVE ma świadomość niedostatecznej infrastruktury parkingowej, lecz pomimo zachęt państwa nie korzystają z dedykowanych na ten cel pieniędzy w ramach instrumentu „Łącząc Europe” (CEF).

Podczas spotkania rozmawiano również na temat perspektyw oraz potencjału wynikającego z rozwoju technologii cyfrowych w transporcie

Oficjalne stanowisko BusinessEurope zostanie przedstawione Komisji Europejskiej oraz opinii publicznej po wakacjach.

Opracowała:

Joanna Rutkowska