GROZI NAM NAWET 3,3 MLN TON DODATKOWYCH EMISJI CO2 Z TRANSPORTU ROCZNIE

GROZI NAM NAWET 3,3 MLN TON DODATKOWYCH EMISJI CO2 Z TRANSPORTU ROCZNIE

Wyniki badania na zlecenie Komisji dot. dwóch aspektów Pakietu Mobilności – powrotu ciężarówek i kabotażu. Grozi nam nawet 3,3 mln ton dodatkowych emisji CO2 rocznie

Komisja Europejska opublikowała dziś wyniki dwóch badań, które zleciła jeszcze w ubiegłym roku w celu oceny spodziewanych skutków dwóch konkretnych aspektów Pakietu Mobilności I, przyjętego w dniu 15 lipca 2020 r. W badaniu brało udział TLP oraz firmy członkowskie.

Te dwa wymogi tj. obowiązkowy powrót pojazdu do państwa członkowskiego siedziby co osiem tygodni oraz stosowanie kontyngentów kabotażowych w międzynarodowych przewozach kombinowanych – zostały dodane przez Parlament Europejski i Radę UE, nie będąc częścią pierwotnej propozycji Komisji.

W trakcie negocjacji nad pakietem Komisja złożyła deklarację dotyczącą tych dwóch aspektów, wyrażając obawę, że są one sprzeczne z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu. Te dwa przepisy nie zostały poddane ocenie wpływu przed przyjęciem pakietu przez współustawodawców, dlatego Komisja zobowiązała się do przeprowadzenia dokładnej oceny ich prawdopodobnego wpływu na klimat, środowisko i jednolity rynek. Oba badania zostały przeprowadzone przez niezależnych konsultantów i obecnie zostały zakończone. Komisja podzieliła się wynikami z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim, a zainteresowani mogą zapoznać się z obiema analizami poniżej w linku.

Wyniki sugerują, że obowiązek powrotu dla samochodów ciężarowych oraz kontyngenty nałożone na operacje transportu kombinowanego prawdopodobnie będą miały negatywne skutki, doprowadzając do wzrostu emisji z transportu. Komisja uważnie analizuje wyniki badania w kontekście europejskiego zielonego ładu, swojej strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności oraz funkcjonowania jednolitego rynku.

Analiza obowiązku powrotu pojazdów pokazuje, że w scenariuszu, który zgodnie z badaniem jest najbardziej prawdopodobny, przepis ten może spowodować dodatkowe przejazdy, potencjalnie skutkujące nawet 2,9 mln ton dodatkowych emisji CO2 w 2023 r. (wzrost emisji z międzynarodowego transportu drogowego towarów o 4,6 %). We wszystkich trzech przeanalizowanych scenariuszach wzrost emisji CO2 wynosi od 0,8 % do 4,6 %.

W badaniu koncentrującym się na kontyngentach kabotażowych dla międzynarodowych przewozów kombinowanych oszacowano, że powszechne korzystanie przez państwa członkowskie z możliwości ich wprowadzenia mogłoby doprowadzić do dodatkowych 397 000 ton emisji CO2 oraz do potencjalnych negatywnych skutków długoterminowych dla kolejowych i intermodalnych przewozów towarowych.

Biorąc pod uwagę wyniki obu badań, te dwa przepisy mogłyby zatem spowodować do 3,3 mln dodatkowych ton emisji CO2 rocznie, co jest porównywalne z roczną wartością całkowitych emisji z transportu w Estonii. Mogłyby one również wygenerować do 704 ton tlenków azotu i 251 ton pyłu zawieszonego (PM2,5).

Tym samym potwierdziły się obawy podnoszone przez TLP w rozmowach z instytucjami UE podczas uchwalania przepisów Pakietu Mobilności. To nasza organizacja prowadziła cały czas dialog z Komisją, prosząc o to, aby zleciła ona badanie niezależnej firmie, która oceni wpływ tych dwóch wymogów na środowisko.

Zamiarem Komisji jest teraz rozpoczęcie dyskusji z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat możliwych dalszych działań w oparciu o dane i wyniki tych dwóch badań. TLP będzie nadal aktywnie działało w tym temacie.

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracował:
Adam Dorywalski
Stały Przedstawiciel TLP przy UE

 

Translate »