Pomimo jednoznacznie negatywnego wpływu Pakietu Mobilności I na środowisko, Komisja Europejska nie zdecydowała się jak na razie na podjęcie żadnych konkretnych działań ws. obowiązkowego powrotu pojazdu co osiem tygodni do państwa członkowskiego siedziby firmy oraz kontyngentów stosowanych w kabotażu w transporcie kombinowanym. Stąd apel grupy 68 europosłów, w tym wielu polskich, do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za Zielony Ład Fransa Timmermansa oraz Komisarz ds. Transportu Adiny Valean:

„Biorąc pod uwagę powagę konsekwencji, wzywamy Komisję Europejską do podjęcia działań. Wzywamy również do regularnego informowania wszystkich zainteresowanych stron w trakcie  procesu oraz do otwartego dialogu w celu znalezienia odpowiednich rozwiązań. Są one bardzo potrzebne, aby zapobiec stosowaniu ocenianych przepisów. Uważamy, że Komisja powinna być uczciwym pośrednikiem i dlatego liczymy na to, że zainicjuje ona wznowienie debaty między instytucjami UE.”

Komisja Europejska opublikowała 19 lutego br. wyniki dwóch badań, które zleciła jeszcze w ubiegłym roku w celu oceny spodziewanych skutków dwóch konkretnych aspektów Pakietu Mobilności I, przyjętego15 lipca 2020 r. W badaniu brało udział TLP oraz firmy członkowskie.

Te dwa wymogi tj. obowiązkowy powrót pojazdu do państwa członkowskiego siedziby co osiem tygodni oraz stosowanie kontyngentów kabotażowych w międzynarodowych przewozach kombinowanych – zostały dodane przez Parlament Europejski i Radę UE, nie będąc częścią pierwotnej propozycji Komisji. W trakcie negocjacji nad Pakietem Komisja złożyła deklarację dotyczącą tych dwóch aspektów, wyrażając obawę, że są one sprzeczne z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu. Te dwa przepisy nie zostały poddane ocenie wpływu przed przyjęciem Pakietu przez współustawodawców, dlatego Komisja zobowiązała się do przeprowadzenia oceny ich wpływu na klimat, środowisko i jednolity rynek.

Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że obowiązek powrotu dla samochodów ciężarowych oraz kontyngenty nałożone na operacje transportu kombinowanego będą miały negatywne skutki, doprowadzając do wzrostu emisji z transportu. Nowe przepisy mogą spowodować do 3,3 mln dodatkowych ton emisji CO2 rocznie, co jest porównywalne z roczną wartością całkowitych emisji z transportu w Estonii. Mogłyby one również wygenerować do 704 ton tlenków azotu i 251 ton pyłu zawieszonego (PM2,5).

Prezes TLP Maciej Wroński: „Potwierdziły się obawy podnoszone przez TLP w rozmowach z instytucjami UE podczas uchwalania przepisów Pakietu Mobilności. To nasza organizacja prowadziła cały czas dialog z Komisją, prosząc o to, aby zleciła ona badanie niezależnej firmie, która oceni wpływ niektórych jego wymogów na środowisko. Jak się okazuje, jest on katastrofalny. Dlatego bardzo dziękujemy wszystkim polskim posłom, którzy podpisali się pod tym listem za wsparcie.”

Posłanka Elżbieta Łukacijewska: „Od samego początku podkreślałam, że propozycja powrotu ciężarówki do bazy co osiem tygodni, której nie było w pierwotnej wersji rozporządzeń, jest dalece sprzeczna założeniami Zielonego Ładu, sztandarowego programu reform europejskiej polityki klimatycznej, który jest priorytetem Komisji Europejskiej na najbliższe lata. Zadałam Komisji Europejskiej w tej sprawie nawet pytanie pisemne, na które Komisarz Valean odpisała, że w istocie wdrożenie Pakietu Mobilności w takim kształcie może skutkować negatywnym wpływem na środowisko dlatego zachęca zarówno kraje członkowskie jak i Parlament Europejski do kontynuacji dyskusji w tym zakresie. Ten list to właśnie krok z naszej strony – mojej i moich kolegów i koleżanek europosłów nawołujący Komisję do rewizji przepisów w zakresie kabotażu.”

Poseł Kosma Złotowski:Komisja Europejska już kolejny miesiąc ignoruje wyniki zamówionej przez siebie analizy wpływu Pakietu Mobilności na środowisko. Wnioski, które płyną z tego opracowania są jednoznaczne – obowiązek powrotu pojazdu do kraju rejestracji niesie ze sobą dodatkowe emisje dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest złożenie przez Komisję nowego wniosku legislacyjnego, który usunie ten absurdalny przepis. Z niezrozumiałych przyczyn tak się nie dzieje. Mamy nadzieję, że ten list, podpisany przez 68 europosłów z różnych frakcji, zmotywuje Wiceprzewodniczącego Timmermansa i Komisarz Vălean do działania.”

 

Oficjalne pismo dotyczące pakietu mobilności tutaj.

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

Opracował:

Adam Dorywalski

Stały Przedstawiciel TLP przy UE