II fala pandemii – interwencja TLP w sprawie transportu pasażerskiego

II fala pandemii – interwencja TLP w sprawie transportu pasażerskiego

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska wystąpił do Pana Jarosława Gowina – Wicepremiera i jednocześnie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z postulatami odnoszącymi się do drogowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w związku z drugą falą pandemii koronawirusa. O tym jak ważne są te usługi przekonaliśmy się na wiosnę tego roku, gdy na skutek restrykcji i zawieszania regularnych połączeń komunikacyjnych zakłady pracy, w tym placówki służby zdrowia zaczęły odczuwać poważne problemy związane z brakiem możliwości dojazdu pracowników do miejsca zatrudnienia.

Wprowadzane po dniu 17 października br. kolejne ograniczenia liczby miejsc zajętych przez pasażerów w środkach transportu publicznego, w tym w autobusach i w pojazdach smochodowych o liczbie miejsc od 7 do 9, zmuszają przewoźników pasażerskich do prowadzenia nierentownej działalności gospodarczej i wręcz subsydiowania komunikacji publicznej z własnego kapitału i rezerw. Może to doprowadzić do trwałego załamania systemu transportu zbiorowego w Polsce, w szczególności w obszarach zagrożonych już dzisiaj tzw. wykluczeniem komunikacyjnym.

Zgodnie z naszą wiedzą, tego typu ograniczeń nie wprowadzono w innych państwach europejskich, chociażby ze względu na fakt, iż według badań naukowych ryzyko zakażeń koronawirusem w środkach transportu publicznego, przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, jest niskie lub nawet bardzo niskie. Ryzyko to szacuje się na 0,2% całości zakażeń w Niemczech i 1,2% we Francji.

Dlatego też TLP postuluje rezygnację z wprowadzonych limitów liczby pasażerów przy jednoczesnym wprowadzeniu dodatkowych środków bezpieczeństwa takich jak m.in. bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa w trakcie podróży oraz odprawy przez pasażerów oraz kierowców, montowanie na pokładzie środków transportu dyspenserów z płynami do dezynfekcji i obowiązek dezynfekcji rąk przez każdego pasażera, zaostrzonych procedur sprzątania i dezynfekcji. Postulat ten dotyczy wszystkich środków transportu samochodowego (autobusy i pojazdy samochodowe o liczbie miejsc od 7 do 9), szynowego, lotniczego i wodnego.

Ponadto TLP postuluje:

  • Do czasu zniesienia ograniczeń w liczbie przewożonych pasażerów obniżenie opłaty za korzystanie z sieci dróg publicznych objętych systemem Viatoll proporcjonalnie do wprowadzonego limitu pasażerów, czyli o 50%.
  • Przeznaczenie niewykorzystywanych w danym roku budżetowym środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dotacje do rat leasingowych środków transportu wykorzystywanych przez przewoźników pasażerskich wykonujących publiczny transport zbiorowy.
  • Wprowadzenie rozwiązań polegających na czasowym zwolnieniu wszystkich przewoźników pasażerskich ze składek ZUS w okresie kolejnych kilku miesięcy czy też wprowadzenie dopłat do wynagrodzeń pracowników przy czasowym zmniejszeniu wymiaru ich etatów.

 

Pełny tekst wystąpienia TLP

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Translate »