27 lutego 2017 rok odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zmierzające do powołania Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego. Wniosek o powołanie Zespołu został ujęty w uchwale Rady Dialogu Społecznego 8 grudnia 2016 roku. W jego skład mają wchodzić przedstawiciele strony rządowej, pracowników praz pracodawców.

Zgodnie z uchwałą prace Zespołu mają koncentrować się na zabezpieczeniu socjalnym kierowców, warunkach pracy i wypoczynku tej grupy zawodowej oraz stanie infrastruktury socjalnej. Członkowie Zespołu mogą wnosić także o objęcie pracami innych, istotnych dla branży zagadnień.

Prócz kwestii organizacyjnych dotyczących przyjęcia regulaminu prac Zespołu partnerzy społeczni przedstawili swoje bardzo wstępne oczekiwania, które w przyszłości powinny być przedmiotem obrad. W ramach pól zainteresowania partnerów społecznych są kwestie związane z ustawą o monitorowaniu towarów, regulacji socjalnych, w tym płacowych, w sektorze transportu międzynarodowego i krajowego na poziomie Polski i europejskim. Wskazano także na postulaty odejścia od możliwości uzgadniania indywidualnego czasu pracy, skrócenia czasu jazdy (dot. przewozów do 50 km).

W toku dyskusji strona rządowa wskazała także na swoje niewiążące stanowisko w przedmiocie obciążeń społecznych i podatkowych związanych z ryczałtami za nocleg oraz zarysowała bardzo wstępny kierunek rozwiązań prawnych dotyczący modelu wynagradzania i pracy kierowców w transporcie międzynarodowym. W odniesieniu do ryczałtów za nocleg po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 roku (K 11/15) resort infrastruktury nie dostrzega podstaw do zmiany obecnego sposobu rozliczania podróży służbowych. Zastrzega jednak, iż zwróci się o stosowne opinie do resortu pracy oraz finansów.

W zakresie modelu wynagradzania kierowców, resort wskazał, iż punktem wyjścia ma być ujęcie tematyki wynagrodzeń w ustawie o czasie pracy kierowców (bez obecnego odniesienia do kodeksu pracy, pozostawienie modelu pracy kierowcy jako podróży służbowej oraz oparcie modelu wynagradzania na trzech elementach:

  • wynagrodzeniu zasadniczym
  • wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe – jako składnika motywacyjnego oraz
  • diecie – do 40 EUR za dzień podróży służbowej (resort nie wskazuje żadnej dolnej granicy).

W przyszłości resort postuluje odchodzenie od składników nieozusowanych.

Powyższe, jak i postulaty partnerów społecznych mają być przedmiotem najbliższych prac Zespołu. Wraz z formalnym powołaniem Zespołu rozpoczną się prace merytoryczne. Spotkania Zespołu mają się odbywać nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Opracowała Joanna Jasiewicz