KOLEJNE ROZMOWY TLP Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ W SPRAWIE INTERPRETACJI PRZEPISÓW PAKIETU MOBILNOŚCI

KOLEJNE ROZMOWY TLP Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ W SPRAWIE INTERPRETACJI PRZEPISÓW PAKIETU MOBILNOŚCI

17 grudnia br. braliśmy udział w spotkaniu z Komisją Europejską, DG MOVE, zorganizowanym przez Business Europe. Dyskusja skupiona była wokół wytycznych KE, jakie zostały ogłoszone w formie pytań i odpowiedzi dotyczących kluczowych zmian przepisów o czasie jazdy i odpoczynku kierowców. Zmiany wprowadzone zostały w ramach pakietu mobilności w sierpniu br. Część z uwag zgłaszanych przez TLP została uwzględniona przez KE.

KE podkreśla, że wytyczne nie są dokumentem „zamkniętym”. Możliwe jest zgłaszanie kolejnych problematycznych kwestii związanych z interpretacją nowych przepisów, a KE będzie je analizowała i na bieżąco aktualizowała dokument. W trakcie spotkania przedstawiciel TLP zwrócił uwagę m.in. na fakt związany z kontrolą zakazu odbioru przez kierowców regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie. Wytyczne KE stanowią, że służby kontrolne nie mogą wymagać od kierowców żadnych dokumentów potwierdzających, gdzie spędzali oni odpoczynek będąc z dala od pojazdu. Jednocześnie określone zostało, że kara za odbiór odpoczynku w kabinie może zostać nałożona jedynie w przypadku złapania kierowcy na gorącym uczynku, tj. faktycznym spędzaniu tego odpoczynku w kabinie pojazdu. Nie jest jednak do końca jasne, jak należy rozumieć taką sytuację i czy funkcjonariusze służb kontrolnych mogą przerywać odpoczynek kierowców w celu poddania ich kontroli. KE zgodziła się z tą uwagą i zobowiązała się do doprecyzowania tego zapisu m.in. poprzez uwzględnienie, że kierowca w żadnym wypadku nie powinien być specjalnie budzony przez kontrolującego. Gdyby jednak okazało się, że kierowca w ramach regularnego tygodniowego odpoczynku wykonuje w pojeździe lub w jego pobliżu pewne czynności, to wtedy kontrolujący może już zweryfikować, czy aby nie jest związane to z odbieraniem regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe.

Inną kwestią poruszoną przez TLP w trakcie spotkania była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy unijne przepisy regulujące transport drogowy, w tym pakiet mobilności, będą miały zastosowanie do przewozów drogowych wykonywanych do/z Wielkiej Brytanii od 01.01.2021. KE poinformowała, że w przypadku braku porozumienia między UK a UE oraz braku akceptacji rozporządzenia awaryjnego, do przewozów w relacji UK-UE będą miały zastosowanie przepisy umowy AETR, czyli jak do każdego innego kraju trzeciego. Niestety, ponieważ negocjacje nadal trwają, KE nie jest w stanie określić, czy w przypadku osiągnięcia porozumienia będzie w nim jasno wskazane, że przewozy UE-UK będą odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE. Na odpowiedź musimy niestety jeszcze trochę poczekać.

KE ogłosiła także, że w przyszłym roku planowane jest utworzenie specjalnej grupy roboczej ds. delegowania kierowców w transporcie drogowym. Przepisy o delegowaniu będą stosowane od lutego 2022 r., niemniej jednak niezbędne jest, aby odpowiednio wcześniej wszystkie kwestie sporne i budzące wątpliwości interpretacyjne zostały wyjaśnione i jasno zakomunikowane wszystkim uczestnikom procesu transportowego.

Co równie istotne, dostępne obecnie jedynie w języku angielskim wytyczne KE w sprawie przepisów pakietu mobilności zostaną w najbliższym czasie przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE. Poinformujemy, jak tylko pojawi się ich polska wersja.

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracował:
Artur Kalisiak
Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP

 

 

Translate »