Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska zaapelował do Minister Klimatu i Środowiska Pani Anny Moskwy z apelem o wsparcie polskich firm transportowych w procesie transformacji mającej na celu stopniowe dostosowanie flot pojazdów, którymi jest wykonywany jest drogowy przewóz rzeczy i pasażerów, do wymagań związanych z Europejskim Zielonym Ładem. Takie wsparcie stosuje wiele państw członkowskich UE stosując subsydia oraz upusty dla użytkowników pojazdów niskoemisyjnych m.in. napędzanych gazem ziemnym. Dla przykładu w Niemczech przedsiębiorca transportowy otrzymuje dopłatę do zakupu/leasingu pojazdu zasilanego LNG/CNG oraz zwolnienie z opłat drogowych do końca 2023 r.

Brak w Polsce rządowego wsparcia dla zakupów pojazdów niskoemisyjnych wielokrotnie zwiększa ryzyko korzystania z takich środków transportu. Pokazuje to obecny kryzys na rynku gazu ziemnego, gdzie ponad czterokrotny wzrost cen LNG i CNG spowodował straty dla przedsiębiorców posiadających takie pojazdy, sięgające miesięcznie około 2000 euro na jeden pojazd. Dla wielu firm oznacza to poważne problemy finansowe, które mogą doprowadzić do bankructwa. Skutkiem ubocznym tej sytuacji może być trwałe i skuteczne zniechęcenie przewoźników do nowych „zielonych” technologii w zakresie zasilania napędu pojazdów.

A bez stopniowego przekształcania polskiego taboru samochodowego polegającego na zwiększaniu udziału pojazdów nisko i zero emisyjnych w przewozach drogowych rzeczy i osób, polska branża transportu drogowego napotka na coraz większe bariery związane z wprowadzanymi przez władze Unii Europejskiej rozwiązaniami na rzecz dekarbonizacji europejskiej gospodarki. Należy mieć też na uwadze oczekiwania kontrahentów naszych przewoźników, którzy w coraz większym stopniu oczekują zmniejszenia śladu węglowego przy transporcie wysyłanych przez nich towarów.

Nasze postulaty to:

  • Pilne uruchomienie przez NFOŚiGW programu „Moja eko ciężarówka” wprowadzającego dopłaty do nabycia (zakup/najem/leasing) fabrycznie nowych środków transportowych kategorii N3 homologowanych jako zasilane gazem ziemnym w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 100.000 PLN. Wsparciem powinny zostać objęte koszty kwalifikowane poniesione od dnia 01.05.2020 roku, analogicznie jak w przypadku dopłat do pojazdów elektrycznych kat. N1.
  • Zwolnienie z opłaty paliwowej na okres 5 lat gazu ziemnego przeznaczonego do napędu pojazdów.
  • Zwolnienie z opłat drogowych pojazdów, posiadających homologację typu, jako zasilane gazem ziemnym, oraz rewizja dotychczasowych stawek z uwzględnieniem obowiązującej od 2014 roku Normy Euro 6.
  • Wydłużenie okresu pomiędzy badaniami zbiorników ciśnieniowych zainstalowanych na pojazdach z 12 do 48 miesięcy.
  • Systemowe rozwiązania zabezpieczające użytkowników pojazdów gazowych przed znaczącymi wzrostami cenami gazu. Rekompensata dla użytkowników pojazdów uwzględniająca wzrost kosztów paliwa gazowego w stosunku do ON.

Dlatego, jeżeli nie doczekamy się wsparcia ze strony administracji rządowej, za kilka lub kilkanaście lat po polskim transporcie drogowym, jako liderze europejskiego rynku, pozostaną już tylko wspomnienia. Nie chcemy przy tym pieniędzy, których sami nie zarobiliśmy. Przez lata kupując olej napędowy do naszych pojazdów płaciliśmy na zlikwidowany Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Pamiętamy obietnice przy wprowadzaniu opłat na ten fundusz. Obiecywano nam wtedy, że środki zgromadzone w tym funduszu będą pomagać przewoźnikom w ekologicznej transformacji. Dzisiaj przyszedł czas, aby rządzący dotrzymali danego wtedy słowa.

Link do wystąpienia TLP do Minister Anny Moskwy

Opracowanie: Maciej Wroński