„Pracownicy mają prawo być poinformowani na piśmie, na początku zatrudnienia, o ich prawach i obowiązkach. Miliony Europejczyków pracujących na podstawie niestandardowych kontraktów są w niepewności co do ich praw. Chcę, by wszyscy pracownicy w UE byli jasno objęci podstawowymi prawami, niezależnie od ich statusu pracowniczego (…). Do tego dążymy w Europejskim Filarze Prac Socjalnych (…)” tak skomentowała pogłębione konsultacje europejskich partnerów społecznych Marianne Thyssen, Komisarz UE ds. Zatrudnienia.

Komisja Europejska, w ramach szeroko rozumianych prac nad Europejskim Filarem Praw Socjalnych, dąży do zmian w dyrektywie z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG). Dyrektywa, wprowadzona do polskiego ustawodawstwa w kodeksie pracy, opisuje obowiązki pracodawcy w zakresie informowania pracownika o zasadniczych aspektach umowy lub stosunku pracy.

Komisja Europejska planuje rozszerzyć zakres prawa do informacji o sytuacje niestandardowego zatrudnienia, w tym pracowników różnego rodzaju platform elektronicznych. Obecne zasady, w tym w szczególności w zakresie delegowania pracowników uległyby także modernizacji.

Pełna treść komunikatu Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1313&newsId=2869&furtherNews=yes

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3367_en.htm

Więcej o pracach Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1576033_en

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) wskazuje, że zakres zmian nie jest wystarczający albowiem zmiany nie obejmują dostatecznie sytuacji związanych z pozornym samozatrudnieniem czy też łańcuchami podwykonawstwa.

Organizacja europejskich pracodawców BusinessEurope, której członkiem jest Konfederacja Lewiatan, a zarazem TLP, jest bezpośrednio zaangażowana w prace nad zmianami, tak, by uzasadnione interesy pracodawców nie zostały pominięte. Konkretne dyskusje w przedmiocie zakresu zmian będą podjęte w toku szczytu socjalnego 3 listopada oraz w ramach TLP.

 

Opracowała:

Joanna Jasiewicz