W oficjalnym komunikacie Komisja Europejska poinformowała o podjęciu działań prawnych w stosunku do Niemiec i Francji w związku z wprowadzonymi przez te kraje przepisami dot. minimalnego wynagrodzenia. Na decyzji zaważyły konsekwencje stosowania tych przepisów w odniesieniu do transportu drogowego.

Komisja w pełni popiera zasadę minimalnego wynagrodzenia, jednakże stoi na stanowisku, że stałe objęcie nią wszystkich operacji na terytorium Niemiec i Francji w sposób nieproporcjonalny ingeruje w swobodę świadczenia usług oraz przepływu towarów.

Po wymianie informacji pomiędzy Komisją a rządem Francji na temat dekretu wykonawczego do Loi Macron, który ma zacząć obowiązywać od 1 lipca br., Komisja podjęła decyzję o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia. Jest to pierwszy formalny krok w procedurze w sprawie naruszenia przepisów UE.

Ponadto, Komisja zdecydowała się skierować dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia do władz niemieckich. Jest to kolejny krok w rozpoczętej w maju 2015 r. procedurze o naruszenie przepisów UE. Pomimo wielomiesięcznych rozmów mających na celu polubowne zakończeniu sporu, żadna z przekazanych przez Niemcy odpowiedzi oraz wyjaśnień nie rozwiały w pełni zasadniczych uwag Komisji.

W obu przypadkach, Komisja uważa, że objęcie płacą minimalną międzynarodowych operacji transportowych mających niewielki związek z terytorium państwa, na którego terenie świadczony jest przewóz, nie może być uzasadnione, gdyż tworzy nieproporcjonalne bariery administracyjne, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE. Komisja podkreśla, że należy podjąć dalsze proporcjonalne kroki na rzecz ochrony socjalnej pracowników oraz zapewnienia niezakłóconej konkurencji przy jednoczesnym zachowaniu zasad swobody przepływu towarów i usług.

Francuskie i niemieckie władze mają 2 miesiące na odniesienie się do zastrzeżeń Komisji.

Oficjalny komunikat na stronie Komisji Europejskiej