MAMY STANOWISKO MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE DOKUMENTÓW WYDANYCH W WIELKIEJ BRYTANII

MAMY STANOWISKO MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE DOKUMENTÓW WYDANYCH W WIELKIEJ BRYTANII

W styczniu br. TLP zwróciła się do Ministra Infrastruktury z prośbą o stanowisko w sprawie ważności certyfikatów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osoby zarządzające transportem w firmie oraz kierowców zawodowych, wydanych przez właściwe władze Wielkiej Brytanii jeszcze przed wyjściem tego państwa z Unii Europejskiej. Kwestia ta nie została bowiem uregulowana w umowie zawartej pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią.

Jest dla nas oczywiste, iż wyjście Wielkiej Brytanii z UE nie oznacza, że posiadacze dokumentów wydanych w UK utracili nagle swoją wiedzę i kompetencje. A prawa nabyte w zakresie posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających te kwalifikacje powinny zostać zachowane.

Nasze wystąpienie do Ministra poprzedziliśmy prośbą skierowaną do DG MOVE o wyjaśnienie stanowiska Komisji Europejskiej w tej kwestii. Niestety w otrzymanej odpowiedzi unijni urzędnicy wskazali, że ważność takich dokumentów i/lub ich wymiana powinna zostać uregulowana na poziomie państw członkowskich. Dlatego też o zajęcie stanowiska w tej sprawie poprosiliśmy polskiego ministra właściwego w sprawach transportu drogowego.

25 lutego br. otrzymaliśmy odpowiedź od Rafała Webera, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wychodzącą naprzeciw naszym oczekiwaniom – certyfikaty kompetencji zawodowych wydane przez Wielką Brytanię jeszcze przed opuszczeniem Unii Europejskiej zachowują nadal swoją ważność i są traktowane jak dokumenty wydane w państwie członkowskim UE. Oznacza to, że osoby zarządzające transportem zatrudnione w firmach mających siedzibę na terenie Polski i legitymujące się tego typu dokumentem nie muszą go wymieniać.

Minister wyjaśnił także, iż karty kwalifikacji kierowcy, które zostały wydane w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021 r. należy cały czas traktować jako wydane w kraju członkowskim UE. Niemniej kierowca zatrudniony w polskiej firmie transportowej zobowiązany jest obowiązkowo posiadać wpis kodu 95 w polskim prawie jazdy. Stąd konieczność wymiany karty kwalifikacji kierowcy wydanych przez brytyjskie władze przed dniem 1 stycznia 2021 r. na polskie prawo jazdy. Podstawą wymiany jest wspomniana karta kwalifikacji oraz odpowiednie orzeczenie lekarskie i psychologiczne.

Jest to niewątpliwie istotna i dobra informacja dla wszystkich pracowników sektora transportu drogowego w Polsce. Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować Ministerstwu Infrastruktury za uwzględnienie naszych argumentów oraz przedstawienie jasnego stanowiska potwierdzającego, że wydane w Wielkiej Brytanii dokumenty zachowują nadal swoją ważność, a w przypadku osób zarządzających transportem ich wymiana nie jest wymagana.

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracował:
Artur Kalisiak
Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP

 

Translate »