W dniu 25 stycznia 2016 roku odbyła się konferencja pt „Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa UE” współorganizowana przez Transport i Logistyka Polska , Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Akademii Leona Koźmińskiego oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Pośród zaproszonych prelegentów byli przedstawiciele Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli odpowiedzialni za kwestie transportu oraz kwestie socjalne, jak i przedstawiciele nauki w osobach prof. Jana Barcza, prof. Przemysława Saganka, prof. Artura Nowak-Fara oraz prof. Andrzeja Wróbla.  Liczni uczestnicy konferencji reprezentowali środowisko naukowe oraz najważniejsze instytucje i organizacje zainteresowane sprawą MiLoG. M.in. gościliśmy przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konfederacji Lewiatan, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Inicjatywy Mobilności Pracy i wielu innych.

konf_PAN

Pierwsza cześć konferencji była poświecona ocenie obecnej sytuacji transportu międzynarodowego (wystąpienie Przewodniczącego TLP) oraz historii polityki transportowej i socjalnej UE jak i podsumowaniu dotychczasowych prac UE w tym zakresie (Justyna Bartnicka – I Sekretarz Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli, Koordynator ds. Polityki Transportowej oraz Magdalena Klimczak-Nowacka – Radca, Referat ds. Polityki Społecznej, Zatrudnienia i Równości Szans, Stałe Przedstawicielstwo RP w Brukseli).

Panel drugi, poświęcony problemowi niemieckiej płacy minimalnej w zakresie prawa wspólnotowego, koncentrował się na kwestiach wpływu MiLoG na przepływ towarów i usług, kwestie ustalenia prawa właściwego dla umowy o pracę zawieranej z pracownikiem mobilnym i zakres stosowania MiLoG do pracowników sektora transportu.

W toku dyskusji zwrócono uwagę na istotne bariery administracyjne związane z wprowadzonymi przepisami niemieckimi (oraz francuskimi) jak i brak odniesienia w rozważaniach o równej płacy za równą pracę w tym samym miejscu do kosztów życia pracownika, w jego centrum życiowym. W tym zakresie powołane został orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej akcentujące potrzebę uwzględniani również tego elementu w analizie sytuacji prawnej danego pracownika. Dyskutanci wskazali, iż praktyczne implikacje ustawy MiLoG w sposób realny ograniczają swobodę przepływu usług i towarów. W odniesieniu zaś do traktowania pracowników w transporcie międzynarodowym jako delegowanych do danego państwa członkowskiego, zauważono, iż nie można stosować dyrektywy o delegowaniu w sposób automatyczny, tym bardziej, iż natura pracy pracowników mobilnych nie odpowiada definicji pracownika delegowanego z dyrektywy.

Szczegóły dyskusji będą przedstawione w publikacji pokonferencyjnej, która zostanie opublikowana w marcu 2016 roku.

W wyniku dyskusji sformułowano krótko- i długoterminowe rekomendacje (alternatywy), które mogą zostać wykorzystane do ochrony interesów sektora transportu. Są one następujące:

  • zawieszenie stosowania regulacji dotyczących płac minimalnych w państwach członkowskich w odniesieniu do pracowników mobilnych w transporcie do momentu wypracowania rozwiązań na poziomie UE lub zakończenia rozmów KE-RFN;
  • stosowanie wyłączeń sektorowych w dyrektywie o delegowaniu pracowników w tym wprowadzenie obligatoryjnego ich stosowania przez państwa członkowskie, lub
  • w odniesieniu do przewozów kabotażowych, jako elementu operacji transportu międzynarodowego, wprowadzenie wyłączenia 7 dniowego;
  • ewentualne zdefiniowanie pojęcia płacy minimalnej w dyrektywie o delegowaniu jak i określenie jej składników w sposób wiążący, eliminujący obecny stan niepewności prawnej;
  • rozważenie skargi bezpośredniej przeciw RFN wobec braku rozstrzygnięcia kwestii MiLoG na poziomie KE-RFN.