24 stycznia przedstawiciele TLP oraz Konfederacji Lewiatan uczestniczyli w spotkaniu z Wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stanisławem Szwedem poświęconemu problemom sygnalizowanym przez branżę leżących w kompetencjach resortu pracy.  W spotkaniu uczestniczyło liczne grono dyrektorów i ekspertów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu ds. Cudzoziemców.

aaa2

Kluczowym przedmiotem rozmów były problemy z uzyskiwaniem przez przedsiębiorców zaświadczeń A1, w kontekście wymogów wprowadzanych przez Austrię i Francję – obligatoryjności posiadania przez kierowcę takiego zaświadczenia. Po grudniowym spotkaniu TLP z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, instytucja ta zwróciła się do Ministerstwa z prośbą o zmianę kryteriów wydawania zaświadczeń dla kierowców w transporcie międzynarodowym. Dyrektor Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Pan Robert Wójcik rozlegle uzasadniał odmowne stanowisko Resortu w tej sprawie. Dla Departamentu kwestia specyfiki branży ma znaczenie drugorzędne w stosunku do możliwości zakwestionowania podstawy wydania zaświadczenia przez organy innych państw oraz ewentualnego sporu. Jednocześnie jego przedstawiciel nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie w jakim kraju członkowskim powinien być zgłoszony do systemu zabezpieczenia społecznego kierowca wykonujący swoją pracę w kilku europejskich krajach w ciągu miesiąca.

Ostatecznie dyskusja została zakończona przez Ministra Szweda, który zobligował Departament do ponownej analizy sprawy oraz zorganizowania w ciągu najbliższych kilku tygodni spotkania poświęconego wyłącznie kwestii zaświadczeń A1 oraz możliwego rozwiązania problemu ich uzyskiwania dla kierowców – cudzoziemców.

W niniejszym kontekście omówiono również planowe zmiany w Rozporządzeniu 883/2004 o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. TLP przedstawiło swoje obawy dotyczące kierunku prac nad tymi przepisami, a także konsekwencje przyjęcia poszczególnych rozwiązań dla branży transportowej. Przedstawiciele Ministerstwa poinformowali nas, że wypracowane w resorcie stanowisko w zakresie projektu rewizji jest negatywne.

Jednym z dominujących tematów była również kwestia rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz przepisów wprowadzanych przez poszczególne państwa członkowskie UE, w tym Francję, Niemcy i Austrię. TLP przedstawiło zarówno swoje dotychczasowe spostrzeżenia, praktyczne problemy z jakimi spotykają się przedsiębiorcy oraz stanowisko w zakresie prac nad rewizją i kierunków zmian. Otrzymaliśmy zapewnienie, że zarówno Resort Pracy, jak i Rząd konsekwentnie będzie podtrzymywał swoje negatywne stanowisko w zakresie obejmowania transportu przepisami o delegowaniu pracowników.

aaa1

Długotrwała i skomplikowana procedura uzyskiwania zezwoleń na pracę jest jedną z najpoważniejszych problemów dla przedsiębiorców w pozyskiwaniu pracowników zza wschodniej granicy. Podczas spotkania omówiono najczęstsze problemy z jakimi spotykają się przedsiębiorcy, a także plany uproszczenia procedury legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce, w kontekście projektów nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obie ustawy mają być uchwalone przez Parlament w ciągu najbliższych miesięcy.  Przesądzona jest likwidacja systemu tzw. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (od 1 stycznia 2018r.), jednak jak zapewnia MRPiPS planowane jest uproszczenie procedury dla obywateli państw dotychczas mogących skorzystać z tej ścieżki legalizacji zatrudniania (w tym Ukrainy, Białorusi czy Rosji). Urząd ds. Cudzoziemców uzasadniał wydłużenie procedury legalizacji pobytu i pracy lawinowym wzrostem wniosków wpływających do urzędów wojewódzkich – w zakresie samych wniosków o legalizację pobytu z ok. 36 tysięcy 2013r. do ponad 120 tysięcy w ubiegłym roku. W ramach nowelizacji planowane jest odstąpienie od obowiązku przedłożenia zaświadczenia od starosty pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (można je dostarczyć w toku postępowania) oraz możliwość zawarcia umowy o pracę już po uzyskaniu zezwolenia (co pozwoli na uniknięcie wielokrotnego aneksowania umów i przedłużania procedury). Planowane jest również wdrożenie narzędzi elektronicznych do wymiany informacji pomiędzy organami biorącymi udział w procesie legalizacji pobytu i zatrudnienia co pozwoli na większą i szybszą koordynację przepływu informacji, a tym samym usprawnienie procedury.

O kolejnych ustaleniach, w szczególności w zakresie zaświadczeń A1 będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Opracowała: Joanna Rutkowska