IMG_2243

W dniach 11-12 listopada 2015 roku w Luksemburgu odbyła się konferencja prezydencji luksemburskiej oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) o zjawisku tzw. dumpingu socjalnego w transporcie drogowym („Road transport: social dumping and cross-border infrastructure integration”). Konferencja omawiająca kluczową dla europejskiej branży transportu kwestię warunków pracy i wynagrodzeń kierowców zawodowych przebiegła przy znikomym uczestnictwie przedstawicieli organizacji pracodawców oraz sfery rządowej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W imieniu polskiego sektora transportu przemawiał Paweł Trębicki ze związku pracodawców Transport i Logistyka Polska. Związek Transport i Logistyka Polska podkreślił, iż dumping socjalny nie został zdefiniowany, a zwalczanie niedookreślonej patologii w transporcie nie powinno odbywać się kosztem swobodnego przepływu usług oraz pracodawców stosujących europejskie standardy pracy.

FullSizeRender
Wydarzenie zostało niezauważone w Polsce, choć to Polska jest często wymieniana jako kraj w którym przedsiębiorcy w sposób nieuczciwy wykorzystują elementy socjalne celem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. I to przedsiębiorcy z Polski są w zasadniczy sposób dotknięci przepisami o niemieckiej płacy minimalnej (tzw. MiLoG), które są przedmiotem oceny Komisji Europejskiej co do ich zgodności z podstawowymi swobodami gospodarczymi UE, jak i przepisami francuskimi Loi Macron mającymi wejść w życie w styczniu 2016 roku.
Dyskutanci, pośród których byli liczni przedstawiciele europejskich (ETF) oraz krajowych organizacji związkowych, z głównie Francji i Niemiec, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, akcentowali konieczność rewizji istniejących przepisów w zakresie delegowania pracowników, w tym wprowadzenia nowej definicji pracownika i pracodawcy, ale i wzmocnienia egzekwowania istniejących norm prawnych. Przedstawiciele prezydencji oraz dyskutanci postulowali również konieczność wprowadzenia zasady « równa praca, równa płaca » we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Wprowadzenie w życie podnoszonych postulatów, bez wszechstronnej dyskusji z przedstawicielami partnerów społecznych z krajów UE, jak i przy braku ich zaangażowania, może w istotny sposób zaburzyć funkcjonowanie rynku wewnętrznego i zachwiać stabilnością zatrudnienia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Oficjalna informacja (relacja) Prezydencji Luksemburskiej o konferencji

conf-transport-bausch-coulon-klein-mdpi