O transporcie w GITD

O transporcie w GITD

19 lipca odbyło się drugie posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego, w którym poza przedstawicielami kierownictwa Inspekcji uczestniczył również Jerzy Szmit – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych MIiB. Na posiedzeniu była również obecna TLP.

Pierwszą część spotkania zdominowała kwestia nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, zakładającej wdrożenie Krajowego Rejestru Elektronicznego oraz zmianę procedury badania dobrej reputacji. Minister Szmit zapewnił, że propozycje resortu będą zakładały skuteczną walkę z przedsiębiorcami systemowo i rażąco naruszającymi przepisy, przy jednoczesnym łagodniejszym potraktowaniu przedsiębiorców, którzy w sposób uczciwy prowadzą swoją działalność.

Kolejnym, ważnym tematem była dostępność sieci drogowej dla pojazdów o nacisku na oś 11,5 t. Komisja Europejska prowadzi postępowanie przeciwko Polsce w zakresie niewdrożenia Dyrektywy 96/53/WE ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, dlatego resort postawił zintensyfikować swoje działania. Departament opracowuje listy głównych szlaków prowadzących do terminali, składów, czy stref ekonomicznych. Jesienią możemy spodziewać się udostępnienia bez zezwoleń w szerszym zakresie dróg krajowych. Z kolei drogi o strategicznym znaczeniu będące w zarządzie samorządów zostaną udostępnione w dalszej kolejności, po uzgodnieniach z zarządcami. Ideą resortu jest, aby nowo budowane drogi były z założenia udostępnione pojazdom o nacisku  na oś 11,5 tony.

Przedstawiciele branży zostali poinformowani o utrudnieniach, okresowych zakazach ruchów oraz rekomendowanych objazdach w związku z rozpoczynającymi się Światowymi Dniami Młodzieży. W dalszej części dyskusja skupiła się na kwestiach kontroli zezwoleń zagranicznych, w tym projektowaniu przez GITD nowego systemu elektronicznej kontroli. Poruszono również kwestię niesatysfakcjonującego czasu oczekiwania na wydanie świadectw kierowców. Przedstawiciele Inspekcji zaprezentowali statystyki kontroli przewoźników obrazujące wzrost kontroli pojazdów zagranicznych. Przedstawiona została również propozycja karania za przeciążenia pojazdów o DMC poniżej 3,5 tony sankcją nawet do 15 tysięcy złotych.

W ramach ożywionej dyskusji, przedstawiciele branży wskazywali na liczne nierozwiązane problemy, które są sygnalizowane od wielu lat, w tym ryczałty za noclegi, karanie wielu uczestników przewozu za te same naruszenia. Wskazywano też na potrzebę szerszego korzystania z instytucji pouczenia za wykroczenia.

opracowała: Joanna Rutkowska

Translate »