Potwierdziła się wiadomość uzyskana przez TLP 30 grudnia 2016 r. w Ambasadzie Francji w Warszawie o nowych wymaganiach wchodzących w życie 1 kwietnia 2017 r.

Ustawa nr 2016-1827 z dnia 23 grudnia 2016 roku o finansowaniu zabezpieczenia społecznego na 2017 wprowadza nowy, administracyjny obowiązek dla pracodawców zagranicznych delegujących pracowników na terytorium Francji, w tym przewoźników w transporcie międzynarodowym.

Art. 27 wskazanej ustawy, którego tłumaczenie przedstawiamy poniżej (tłum. Anna Czarnecka, Gide), przewiduje konieczność posiadania oraz przechowywania do wglądu kontrolerów francuskiego zakładu ubezpieczeń społecznych dokumentów potwierdzających podleganie ubezpieczeniu społecznemu (w naszym wypadku podlegania polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych).

Nowy obowiązek wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2017 roku.

Treść nowych regulacji:

I.-Po art. L. 114-15 Kodeksu zabezpieczenia społecznego dodaje się art. L. 114-15-1 w następującym brzmieniu:

„Art. L. 114-15-1.- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę lub na podstawie innych form zatrudnienia, wykonujący działalność na terenie Francji na podstawie przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego obowiązujących w Państwie innym, niż Francja, ich pracodawca lub jego przedstawiciel we Francji, są obowiązani przechowywać, do wglądu pracowników kontroli wymienionych w art. L. 8271-1-2 Kodeksu pracy, art. L. 243-7 niniejszego kodeksu oraz art. L.724-7 Kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego, w miejscu wykonywania pracy oraz u osoby wymienionej w art. L. 8222-1 Kodeksu pracy, formularz dotyczący prawa w zakresie zabezpieczenia społecznego obowiązującego na podstawie aktualnych regulacji europejskich oraz międzynarodowych umów w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nieokazanie, w trakcie kontroli, niniejszego dokumentu przez pracownika, pracodawcę lub jego przedstawiciela we Francji, lub też przez inną osobę wymienioną w art. L. 8222-1, podlega karze. Wysokość kary wymienionej w drugim ustępie niniejszego artykułu jest równa miesięcznemu pułapowi wysokości składek na zabezpieczenie społeczne obowiązującemu dla każdego pracownika, którego dotyczy. W przypadku ponownego stwierdzenia braku przedmiotowego dokumentu w ciągu dwóch lat licząc od nałożenia kary za poprzedni brak, wysokość kary ulega podwojeniu.

Karę ponosi osoba wymieniona w art. L. 8222-1.

Kara nie jest nakładana, jeżeli w trakcie kontroli, osoba kontrolowana przedstawi dowód złożenia wniosku o otrzymanie formularza wymienionego w pierwszym ustępie niniejszego artykułu oraz jeżeli dostarczy, w ciągu dwóch miesięcy od daty kontroli, formularz otrzymany w następstwie złożenia wniosku.
Kara pobierana jest przez instytucje odpowiedzialne za pobór składek na ubezpieczenie społeczne, na zasadach mających zastosowanie do poboru tych składek”.

II.-Niniejszy artykuł wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.”

Pułap miesięczny o którym mowa powyżej dot. kwoty 3269 EUR w 2017 roku.

Link do pełnej treści ustawy: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033680665&categorieLien=id

Opracowanie Joanna Jasiewicz