PLAN AWARYJNY UE DLA TRANSPORTU

PLAN AWARYJNY UE DLA TRANSPORTU

TLP wzięło udział w konsultacjach publicznych przeprowadzanych przez Komisję Europejską ws. Planu Awaryjnego UE dla Transportu. Ma on przygotować UE na wypadek przyszłych kryzysów (takich jak ewentualne kolejne pandemie) i zakłócenia ciągłości działalności w sektorze transportu. W związku z tym Plan ma stworzyć „podręcznik na wypadek sytuacji kryzysowych”, który będzie zawierał listę działań łagodzących wszelkie negatywne skutki dla sektora transportu, pasażerów i rynku wewnętrznego.

W konsultacjach udział wzięło w sumie 76 podmiotów z całej UE. TLP oceniło koordynację reakcji na kryzys spowodowany pandemią w sektorze transportu  na poziomie UE na 6 (w skali 1-10). TLP pochwaliło Komisję Europejską za przygotowanie rewizji tzw. rozporządzenia Omnibus, która ze względu na ograniczenia jakie pojawiły się w trakcie pandemii umożliwiła automatyczne przedłużanie ważności dokumentów niezbędnych w transporcie drogowym, tj. praw jazdy, świadectw kierowcy, badań technicznych pojazdów, okresowych kontroli tachografów, badań lekarskich i psychologicznych kierowców lub licencji wspólnotowych. Tzw. Inicjatywa Zielonych Korytarzy Komisji Europejskiej też była bardzo pomocna, ale ponieważ nie były to wiążące prawnie przepisy, a jedynie wytyczne, nadal firmy mierzyły się z licznymi problemami.

Dlatego TLP zapytane w formularzu konsultacyjnym o trudności jakie firmy transportowe napotykały świadcząc usługi transgraniczne wymienia:

 • Długie kolejki na wewnętrznych granicach UE.
 • Testowanie i poddawanie kierowców kwarantannie (np. na granicy czesko-niemieckiej w lutym 2021).
 • Różnice w definicjach pomiędzy państwami członkowskimi UE dot. „podstawowych towarów/usług/biznesów” zwolnione ze specjalnych przepisów zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
 • Wprowadzanie nowych dodatkowych zaświadczeń i dokumentów dla kierowców przez państwa członkowskie.
 • Zakaz odbierania odpoczynku tygodniowego w kabinie w wymiarze co najmniej 45 godzin ze względu na brak miejsc noclegowych dla kierowców oraz pandemię COVID-19 (nawet po wprowadzeniu specjalnych dobrowolnych derogacji od tych przepisów, którą każde państwo członkowskie mogło notyfikować Komisji Europejskiej).
 • Brak jednolitych kryteriów dotyczących minimalnych podstawowych zasad świadczenia usług transportu pasażerskiego w UE np. dot. liczby pasażerów.
 • Jednostronną decyzję rządu francuskiego o zamknięciu granicy z Wielką Brytanią (tuż przed Bożym Narodzeniem 2020 r.).

 

W związku powyższym TLP uważa, że istnieje silna potrzeba stworzenia unijnego Planu Awaryjnego w dziedzinie transportu w formie rozporządzenia UE tj. wiążącego aktu prawnego, który powinien być dobrze skoordynowany z Instrumentem Nadzwyczajnym Jednolitego Rynku, także przygotowywanym obecnie przez Komisję Europejską. Taki Plan Awaryjny powinien zawierać:

 • Zniesienie wymogów dotyczących testowania, kwarantanny i wszelkich dodatkowych certyfikatów, formularzy i dokumentów dla kierowców zawodowych. Jesteśmy głęboko przekonani, że wszystkie obecnie wymagane dokumenty są aż nadto wystarczające.
 • Jednolite odstępstwa od przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku w transporcie drogowym w UE np. zwolnienie z zakazu odbierania tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 45 godzin w kabinie ze względu na brak odpowiednich warunków noclegowych oraz zalecenia dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19.
 • Jednolite kryteria dotyczące minimalnych podstawowych zasad świadczenia usług transportu pasażerskiego w UE np. dot. liczby pasażerów.
 • Sprawne i priorytetowe przekraczanie granicy przez pojazdy świadczące usługi transportowe i pasażerskie.

 

Całą treść formularza wypełnionego przez TLP można znaleźć tutaj.

Udział w konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej na prośbę TLP wzięło także BusinessEurope (europejska organizacja pracodawców), którego odpowiedzi są zbliżone do tych udzielonych przez TLP. Wypełniony formularz przez BusinessEurope można znaleźć tutaj.

 

Opracował:
Adam Dorywalski
Stały Przedstawiciel TLP przy UE

 

 

Translate »