Postulaty TLP do Ministra Adamczyka związane z rynkiem pracy kierowców

Postulaty TLP do Ministra Adamczyka związane z rynkiem pracy kierowców

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska przesłał na ręce Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka opracowany na zlecenie związku raport PwC pt. „Rynek pracy kierowców w Polsce”. W piśmie przesyłającym raport, TLP zwróciła się do Ministra Adamczyka z prośbą o podjęcie szeregu działań wynikających z rekomendacji zawartych w tym dokumencie, które leżą w kompetencji ministra właściwego do spraw transportu. Są to:

  • obniżenie wieku do lat 17 dla kandydatów na kierowców zdobywających zawód kierowcy w szkole zawodowej w zakresie prawa jazdy kategorii B;
  • wprowadzenie podczas szkolenia i egzaminowania jazdy zespołem pojazdów składającym się z ciągnika siodłowego i naczepy;
  • wprowadzenia możliwości dostosowania przez ośrodki szkolenia czasu trwania i zakresów poszczególnych bloków tematycznych podczas kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego do wymagań lokalnego rynku pracy i rzeczywistych potrzeb pracodawców;
  • wprowadzenia możliwości zdawania testów kwalifikacyjnych dla kierowców z zagranicy w języku ukraińskim, białoruskim i rosyjskim;
  • wprowadzenie możliwości uzyskiwania przez kierowców spoza unii nowego dokumentu „karty kwalifikacji kierowcy”, stanowiącego zamiennik dla kodu 95 w prawie jazdy;
  • dopuszczenie do ruchu w Polsce zespołów pojazdów o ponadnormatywnej długości (np. tzw. EuroCombi o długości 25,25m);
  • włączenie się przez polską administrację w prace Komisji Europejskiej nad warunkami dopuszczenia do ruchu po unijnych drogach pojazdów semi-autonomicznych pozwalających na zastosowanie tzw. platooningu.

 

TLP rekomenduje także ministrowi wprowadzenie znacznej poprawy warunków pracy kierowców m.in. poprzez dostosowanie parkingów do polskich warunków klimatycznych (wiaty nad miejscami odpoczynku), czy też zapewniając bezpieczeństwo na parkingach poprzez odpowiednie oświetlenie i monitoring. Działania w tym zakresie powinny być podjęte także na szczeblu unijnym, poprzez odpowiednią inicjatywę legislacyjną zobowiązującą państwa członkowskie do budowy odpowiedniej infrastruktury drogowej.

Co ważne, raport pokazał również ogromną potrzebę utworzenia jednostki zajmującej się gromadzeniem niekompletnych danych odnoszących się do rynku transportu drogowego. Aktualna wiedza ułatwiłaby podejmowanie trafnych i skutecznych działań na rzecz tego sektora gospodarki narodowej przez administrację rządową.

Dokument skierowany do Ministra Infrastruktury i Budownictwa: PDF

Translate »