1 lutego uczestniczyliśmy w posiedzeniu Podzespołu Problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego, które zostało poświęcone m.in. kwestiom funkcjonowania systemu monitorowania drogowego przewozu towarów.

W imieniu Ministerstwa Finansów kwestie związane z SENT referował Edward Komorowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej. System SENT jest efektem przekształcenia trzech dużych akcji kontrolnych – Odra, Nysa, Kontra, w spójny system który na bieżąco monitoruje handel towarami akcyzowymi. W SENT zaangażowanych jest ok. 1 500 osób, do stycznia znalazło się w nim ponad 2 mln 300 tysięcy zgłoszeń. Kontroli poddano ok. 1 % zadeklarowanych przewozów, w ich wyniku nałożono 2 000 kar. Duży udział w tych karach mają przewoźnicy. Najczęściej stwierdzanymi naruszeniami są nieuzupełnienie numeru licencji oraz brak aktualizacji zgłoszenia.

Podsumowując dotychczasowe osiągnięcia systemu Dyrektor Komorowski wskazał, że jednym z efektów SENT jest 8 mld złotych wpłaconych do budżetu państwa przez dwa największe koncerny. Dodatkowo odnotowano spadek sprzedaży o 50% olejów smarownych, zaś eksport z Polski olejów jadanych spadł o 75%.

Odnosząc się do kwestii projektowanych nowelizacji przedstawiciel MF poinformował, że założeniem resortu jest, aby w pierwszej kolejności weszła w życie tzw. nowelizacja kolejowa (rozszerzająca zakres systemu na przewozy kolejowe), zaś w odstępnie miesięcznym kolejna – przewidująca obowiązek posiadania GPSów. Obie ustawy przewidują okres niekaralności (2 i 3 miesięczny).  MF rozpoczyna również kolejne rozmowy z Komisją Europejską, która ma wątpliwości czy obowiązek posiadania urządzeń GPS jest zgodny z Umową Europejską dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Wątpliwości te wstrzymują od listopada ubiegłego roku prace parlamentarne nad projektem.

Podczas posiedzenia pojawiały się również propozycje rozszerzenia zakresu funkcjonowania systemu również o olej rzepakowy i wszystkie podmioty łańcucha dostaw tej substancji. Ministerstwo zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie zlikwidować całej szarej strefy, niemniej jednak jej skala w zakresie oleju napędowego jest obecnie dużo poniżej średniej europejskiej. Jako remedium na sygnalizowane ułomności monitorowania z wykorzystaniem systemów GPS, Ministerstwo przewiduje możliwość instalacji plomb elektronicznych.

Przedstawiciel związków zawodowych zwrócił uwagę na problem zdejmowania zamknięć urzędowych, w oddziałach które są czynne jedynie w godz. 7:30-15:30.

Ponadto, w trakcie posiedzenia dyskutowano na temat wdrażanych programów pilotażowych, które mają usprawnić funkcjonowanie pionów egzekucyjnych KAS oraz poprawić ściągalność należności. Głównym założeniem zmian jest alokacja pracowników pomiędzy oddziałami. Obecni na posiedzeniu członkowie związków zawodowych wskazywali na brak informacji o projektowanych zmianach, który powoduje niepewność wśród pracowników. Padł również postulat o konieczności przeprowadzenia szerszej reformy, która prowadziłaby do utworzenia jednego, silnego organu egzekucyjnego odpowiedzialnego za wszystkie postępowania. Pozwoliłoby to nie tylko na zwiększenie efektywności, ale również  uniknięcie nakładania się kompetencji wielu organów prowadzących postępowania egzekucyjne obecnie.

Opracowała:

Joanna Rutkowska