Ministrowie ds. transportu przyjęli podczas posiedzenia Rady UE ds. transportu, telekomunikacji i energii wspólne stanowisko w kwestii rewizji dwóch najważniejszych dyrektyw dotyczących szkolenia kierowców (Dyrektywy 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz Dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy).

Komisja Europejska proponując zmiany w szkoleniu kierowców zawodowych zwróciła uwagę, większą rolę podczas kursów szkoleniowych powinny odgrywać tematy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, takie jak dostrzeganie zagrożeń, ochrona użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki i paliwooszczędny styl jazdy. Te zagadnienia znalazły się w wykazie tematów poruszanych podczas kwalifikacji wstępnej oraz okresowej.

Nowelizacja ma również rozwiązać problem uznawania kwalifikacji kierowców poprzez wprowadzenie wymogu umieszczania kodu „95” na prawach jazdy, a jeśli to nie jest możliwe – wydawania oddzielnej karty kwalifikacji kierowcy, której wzór został określony w projekcie dyrektywy.  W przypadku kierowców spoza Unii Europejskiej, którzy stanowią liczną grupę pracowników polskich firm, kod unijny „95” zostanie umieszczony w sekcji „uwagi” na świadectwie kierowcy. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw postulatom TLP, gdyż wielokrotnie spotykaliśmy się nakładaniem kar przez zagraniczne służby kontrolne, właśnie za brak poświadczenia kwalifikacji kierowcy – cudzoziemca.  Jak czytamy w komunikacje Rady według szacunków Komisji w 2016 r. około 46 700 kierowców mogło napotkać na trudności z uznaniem kształcenia odbytego w innym państwie członkowskim UE.

Przyjęte stanowisko będzie stanowiło podstawę do negocjacji kształtu nowelizacji z Parlamentem Europejskim. Równolegle nad projektem pracuje komisja TRAN Parlamentu Europejskiego.

Opracowała:

Joanna Rutkowska