W dniu 8 września 2016 roku francuskie ministerstwo transportu opublikowało raport pt. „Transport drogowy towarów – Rząd angażuje się w walkę przeciw dumpingowi socjalnemu”. W dokumencie sekretarz stanu ds. transportu Alain Vidalies stwierdza, że sektor transportu drogowego jest obecnie ofiarą nieuczciwej konkurencji bazującej zasadniczo na zjawisku dumpingu socjalnego. Rząd postanowił zatem działać na poziomie europejskim jak i krajowym, by reguły prawa dotyczące delegowania pracowników były respektowane. Francja oczekuje skutecznego stosowania obowiązującego prawa europejskiego.

raport-fr

We wstępie dokument opisuje nowe ustawodawstwo francuskie (Loi Macron wraz z dekretami) dotyczące delegowania w transporcie międzynarodowym. Nie zawiera jednak żadnych informacji, które pozwalają na lepsze zrozumienie (interpretację) wprowadzonych norm prawnych. Podkreśla się, że wszelkie usługi transportowe na terytorium Francji, prócz tranzytu (bez jakiegokolwiek załadunku/wyładunku) są objęte ustawodawstwem dot. delegowania i obowiązkiem poszanowania praw wynikających zarówno z kodeksu pracy, jak i układów zbiorowych pracy w zakresie, w jakim jest to wymagane dyrektywą o delegowaniu.

Alain Vidalies wskazuje, iż zaangażowanie rządu w walkę przeciw dumpingowi socjalnemu nie ma na celu obrony francuskich podmiotów z branży transportu przeciw podmiotom z innych państw członkowskich, a działanie ukierunkowane na taką regulację rynku, która zapewnia uczciwą konkurencję dla wszystkich. Podkreśla jednocześnie, w kontekście postępowania wszczętego przeciw Francji przez Komisję Europejską, że pozycja Francji jest jasna. Francja chce powrócić do przestrzegania norm prawa wspólnotowego i oczekuje od Komisji Europejskiej czy te przepisy są rzeczywiście respektowane.

W raporcie akcentuje się, iż od 2013 roku transport drogowy towarów jest wpisany na listę sektorów priorytetowych do zwalczania nielegalnej pracy. Ocena pierwszych wyników działań przeciw dumpingowi socjalnemu w transporcie nastąpi w toku obrad komitetu ewaluacyjnego w dniu 20 września. Alain Vidalies zapowiada równocześnie intensyfikację kontroli w miejscach załadunku/wyładunku, utworzenie grupy kontrolerów-ekspertów wykrywających nieprawidłowości w rejestracji pracy w tachografach oraz wzmocnienie sankcji administracyjnych i karnych (zatrzymania pojazdów w ciężkich przypadkach naruszeń).