Już po raz czwarty przedstawiciele rządu, pracodawców i pracowników spotkali się w ramach Trójstronnego Zespołu ds. transportu drogowego, aby rozmawiać o kluczowych dla branży kwestia.

Pierwszą część spotkania zdominowała dyskusja na temat włączenia do agendy dodatkowych, palących kwestii, w tym nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która przewiduje poważne zmiany w sankcjach nakładanych na kierowców, osoby zarządzające transportem oraz przewoźników. Związki zawodowe, popierane przez stronę pracodawców, wnioskowały również o przekazanie informacji na temat działań podjętych przez polski rząd w celu zapewnienia bezpieczeństwa kierowcom w przewozach międzynarodowych, w szczególności w okolicach Calais. Ostatecznie zdecydowano, że kwestie te znajdą się w porządku kolejnego posiedzenia.

Dodatkowo, Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego zaproponował, aby Zespół Trójstronny zajął się również kwestią przyszłości formacji. Obecnie, zderzają się dwie przeciwstawne wizje jej funkcjonowania – w ramach policji, bądź jako samodzielnej służby.

Ministerstwo zaprezentowało dotychczasowe działania w zakresie prac nad stanowiskiem Polski ws. „Pakietu Mobilności”.  Współprzewodniczący Zespołu podsumowali pierwsze posiedzenie podzespołu ds. transportu krajowego, który zainaugurował prace nad postulatami zgłoszonymi przez związki zawodowe.

Podczas najważniejszej części dyskusji strony zaprezentowały swoje stanowiska – TLP wypowiedziało się przeciwko wprowadzeniu sektorowej płacy minimalnej. Związek zwrócił również uwagę na kwestie modelu wynagradzania kierowców, szczególnie w kontekście europejskich regulacji dotyczących delegowania pracowników oraz nieekwiwalentności systemów płacowych w różnych państwach.

Prezes TLP Maciej Wroński wskazał, że propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest dobrym punktem wyjściowym do dyskusji, wymaga jednak szczegółowych analiz wpływu na rynek transportowy oraz kondycję finansową firm.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” wskazywali, że ich podstawowym celem, jest osiągnięcie bardziej korzystnego rozkładu poszczególnych składników wynagrodzenia kierowców. W toku dyskusji padały liczne postulaty związane z formułą uregulowania wynagrodzeń kierowców, jak również kwestie kontroli nieuczciwych przedsiębiorców.

Minister Jerzy Szmit nakłaniał strony do większego otwarcia na dialog wskazując, że „czas, który ukształtuje funkcjonowanie transportu drogowego, nie biegnie na tej sali, lecz w Komisji Europejskiej”. Zdaniem większości zgromadzonych, to właśnie wdrożenie „Pakietu Mobilności” zmieni status quo relacji pracowniczych w transporcie w Polsce.

Jednocześnie Minister zwrócił uwagę, że nie będzie zgody na rozwiązania, które doprowadziłyby do bankructwa pracodawców. Zachęcił zebranych do dokonania pogłębionej analizy możliwych wariantów ukształtowania wynagrodzenia kierowców. Kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego już w połowie lipca.

Opracowała:

Joanna Rutkowska