12 stycznia br. w godzinach późno wieczornych Senat RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając do niej poprawki, o które zabiegała polska branża transportu i logistyki,

Wśród przyjętych wraz z ustawą poprawek, znalazły się wszystkie zarekomendowane przez Senacką Komisję Infrastruktury, w tym m.in.:

  • zmiana wymaganej liczby miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej z 1/2 na 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organu wydającego licencję/zezwolenia,
  • usunięcie z ustawy propozycji podwyższenia stawek około 80 kar za naruszenia zasad i warunków przewozu drogowego, nakładanych głównie na przedsiębiorców
  • przywrócenie zasady, że w stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną, nie ewidencjonuje się godzin pracy
  • wprowadzenie rocznego okresu przejściowego dla dotychczasowych przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogu posiadania określonej liczby miejsc prakingowych.

Dodatkowo Senat przyjął realizującą postulat zgłoszony przez związek Transport i Logistyka Polska poprawkę Senatora Jacka Burego, zgodnie z którą, jeżeli w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 maja 2022 r. przewoźnik wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne:

  • zgłosi nieprawidłowe dane w ramach składania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych, lub
  • nie opłaci w terminie składek bądź udzieli w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień ZUS-owi,

to jako płatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności oraz nie będą mu naliczane opłaty dodatkowe i odsetki za zwłokę, o ile odpowiednie dokumenty korygujące zostaną złożone, a składki prawidłowo potrącane i opłacane do dnia 30 czerwca 2022 r.

Analogiczne zasady mają mieć zastosowanie do deklaracji i zaliczek na podatek dochodowy kierowców.

Senat skorygował także proponowane przez #Rząd przepisy dotyczące pasażerskiego transportu lokalnego, które po ich wejściu w życie mogłyby spowodować problemy dla komunikacji miejskiej. Poprawkę w tym zakresie zgłosiła grupa senatorów (Aleksander_Pociej, Jadwiga Rotnicka, Danuta Jazłowiecka, Stanisław Lamczyk, Marcin_BosackiRyszard_Świlski).

Ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu RP, który będzie rozpatrywał poprawki zgłoszone przez Senat. Być może nastąpi to bardzo szybko, bo już dzisiaj tj. 13 stycznia br. Miejmy nadzieję, że posłowie nie odrzucą senackich poprawek. Ale o tym zadecyduje Rząd swoimi rekomendacjami dla większości sejmowej. Miejmy nadzieję, że fakt zgłoszenia dwóch istotnych poprawek przez opozycyjnych senatorów nie będzie negatywną przesłanką dla takiej rekomendacji, gdyż kwestie gospodarcze powinny być rozstrzygane ponad partyjnymi podziałami. Szczególnie, gdy nie mają negatywnego wpływu na budżet państwa.

Opracował: Maciej Wroński